จังหวัดแพร่จัดประชุมเครือข่ายแกนนำชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ “บวร On Tour”

เมื่อวานนึ้วันที่ที่ 26 สิงหาคม 2563จังหวัดแพร่ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ร่วมกับชุมชนคุณธรรมฯ วัดสูงเม่น ที่ทำการปกครองอำเภอสูงเม่น สภาวัฒนธรรมอำเภอสูงเม่น เทศบาลตำบลสูงเม่น กำนัน ผู้นำชุมชนบ้านสูงเม่น คณะศรัทธาวัดสูงเม่น และคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนด้วยพลังบวร ชุมชนคุณธรรมวัดสูงเม่น จัดกิจกรรมการประชุมเครือข่ายแกนนำของชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ“บวร On Tour” ภายใต้โครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน“บวร” On Tour


โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายพยุงศักดิ์ พลลุน นายอำเภอสูงเม่น เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยนายชณภพ ไกรศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเม่น กล่าวต้อนรับ และนายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินงาน โดยได้รับความเมตตาอนุเคราะห์สถานที่ อำนวยความสะดวกจากพระครูปัญญาสารนิวิฐ เจ้าอาวาสวัดสูงเม่น พระครูภาวนาเจติยานุกิจ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง พระครูวิบูลสรภัญ นายธีรวุฒิ กล่อมแล้ว ประธานภาคีเครือข่ายอนุรักษ์เมืองเก่าแพร่ ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน “การขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมฯต้นแบบ” “บวร On Tour” ร่วมกับตัวแทนเครือข่ายชุมชนฯแกนนำพลังบวร จำนวน 60 คนน จาก 12 ชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบจังหวัดแพร่


และข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว อีกทั้งกิจกรรมการศึกษาสัมผัสวิถีชีวิตชุมชน โดยรถราง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตามเส้นทางการท่องเที่ยวของชุมชน ดังนี้
1.แหนมแม่เทศ จิ้นส้มเมืองแป้ หนังบางที่สุดในโลก
2.แก้วสีงาม หัตถกรรมผ้าฝ้ายย้อมคราม
3.ลาบพันตะไคร้ ลาบหมูเมืองแพร่หันตะไคร้หวานย่างถ่าน
4.ศักดิ์สิทธิ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สักแพร่ โรงงานและโชว์รูมไม้สักครบวงจร
5.เรือนแก้ว บูติค รีสอร์ท ที่พักบรรยากาศอบอุ่น ราคาเป็นกันเอง
6.กลุ่มผ้าด้นมือเม่นทองพัฒนา ชมการสาธิตปักผ้า และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผ้าด้นมือ
7.หน้าบ้านน่ามอง ชุมชนคุณธรรมสูงเม่น หมู่ที่ 1 หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ 3
8.เวียงเหนือผ้าตีนจก จำหน่ายผ้าซิ่นตีนจก และผ้าซิ่นวาดลายวิถีชีวิตดั้งเดิม
9.ฮิมน้ำ โฮมเสตย์ ที่พักบ้านไม้สัก ริมคลอง พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยมิตรไมตรี
10.ไร่นาสวนผสมน้ำครึ่งแก้ว ศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงครบวงจร ระดับดีเด่น
11.ตลาดประชารัฐ (กาดม่วนใจ๋) ตลาดสินค้าเกษตรปลอดสาร และอาหารปลอดภัย ทุกวันพุธ

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดชุมชนเตรียมพร้อมรับการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้เป็นการเร่งด่วน ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้คลี่คลาย โดยนำทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น มาพัฒนาต่อยอดด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กระตุ้นการท่องเที่ยว และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดเครือข่ายการดำเนินงานชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวรของจังหวัด

ร่วมแสดงความคิดเห็น