ข่าวดี ! เปิดจ้างงานเกษตรกรทั่วประเทศ “โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่” วันที่ 27 ส.ค. – 2 ก.ย. นี้

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชวนเกษตรกรสมัครเข้าร่วม โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อส่งเสริมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาเป็นพื้นที่เรียนรู้ในรูปแบบหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ และเพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำสำหรับทำการเกษตร โดยกำหนดเป้าหมายเกษตรกรไว้จำนวน 64,144 ราย (16 ราย/ตำบล) เป้าหมายการจ้างงานเกษตรกร 32,072 ราย (8 ราย/ตำบล) ครอบคลุมพื้นที่ 4,009 ตำบล 75 จังหวัด สำหรับผู้ที่สนใจจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.คุณสมบัติเกษตรกร เช่น
– เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรฯ หรือเกษตรกรทั่วไป ทายาทเกษตรกร แรงงานคืนถิ่น อาสาสมัครเกษตรกรในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ
– สัญชาติไทย อายุ 18 – 60 ปี
– มีพื้นที่ที่เป็นผืนเดียวกันไม่น้อยกว่า 3 ไร่ มีเอกสารสิทธิถูกต้องตามกฎหมาย โดยผู้สมัครหรือทายาทของผู้สมัครเป็นเจ้าของ และต้องพักอาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นด้วย

2.คุณสมบัติของผู้รับจ้างงาน เช่น
– เป็นเกษตรกรทั่วไป ทายาทเกษตรกร แรงงานคืนถิ่น อาสาสมัครเกษตรกรในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ
– สัญชาติไทย อายุ 18 – 60 ปี
– วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
– มีที่พักอาศัยอยู่ในตำบลที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ
– ต้องมีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ (smartphone) ฯลฯ

ทั้งนี้ ผู้สนใจ สามารถตรวจสอบคุณสมบัติและยื่นใบสมัครทางออนไลน์ได้ที่ http://ntag.moac.go.th
หรือสมัครด้วยตนเองที่เกษตรตำบล หรือสำนักงานเกษตรอำเภอ เริ่ม 27 สิงหาคม – 2 กันยายน นี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น