ประธานหอการค้า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ข่วงเวลา 10.00-12.00 น. ที่ห้องประชุม ศ.พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา, รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา, ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และนายสมบัติ ชินสุขเสริม ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วย “การใช้เทคโนโลยี ผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตการเกษตรและพืชอัตลักษณ์ของจังหวัดพะเยา”

ซึ่งในการลงนามดังกล่าว มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการผลักดันการใช้ประโยชน์ของวัตถุดิบที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่หรือชุมชนท้องถิ่น ในการพัฒนาเป็นสารมูลค่าสูงและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ หรือ creation value product เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างยั่งยืน โดยจะเป็นการเริ่มต้นการทำงานแบบบูรณาการ ระหว่าง วว. และหน่วยงานในจังหวัดพะเยา เพื่อขับเคลื่อนการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการจากทรัพยากรที่มีความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดพะเยา เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างคุ้มค่า และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันทรงคุณค่านี้ รวมทั้งร่วมกันหาแนวทางในการใช้ประโยชน์ เพื่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างสูงสุดและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!