ทต.บ้านธิ รับรางวัลสำหรับ อปท.ที่มีโรงเรียนในสังกัดมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 62

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2563 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เทศบาลตำบลบ้านธิ โดยนายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ ได้มอบหมายให้นางสาวชนาธิป อภิวงค์งาม ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลตำบลบ้านธิ และนางสาวสุพัตรา ปินตา ครู คศ.2 โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ ได้เข้ารับรางวัลสำหรับ องค์กรที่มีโรงเรียนในสังกัดมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ดำเนินการโครงการมอบรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพิจารณาคัดเลือกจากผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพี้นฐาน (O-NET) ซึ่งสถาบันการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม 2563


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ประมวลผลคะแนน และดำเนินการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และนักเรียน เพื่อรับรางวัลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่นประจำปีการศึกษา 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่า เทศบาลตำบลบ้านธิเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 และโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ ได้รับรางวัลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภท ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)สูงสุด สถานศึกษาขนาดกลาง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อันดับที่ 3 โดยมีนายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประธานในพิธี
สำหรับรางวัลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนได้รับคะแนนในกลุ่มสาระต่าง ๆ เพิ่มขึ้นกว่าปีการศึกษา 2561 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการระบบศึกษาของโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ ซึ่งสังกัดเทศบาลตำบลบ้านธิ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรางวัลที่ได้รับเป็นดั่งขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนและคณะครู เพื่อพัฒนาต่อยอดให้ทุกกลุ่มสาระมีผลคะแนนที่สูงขึ้น.

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!