(มีคลิป) พมจ.น่าน จัดอบรมโครงการ “การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560–2564 สู่การปฏิบัติ”

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ที่ โรงแรมดิอิมเพลส ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายคณพัฒน์ ศรีแก้ว ผอ.ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดน่าน ประธานในพิธีเปิดโครงการ “การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาสตรีพิการ ที่ได้รับมอบหมายจาก นายนิธวัชร์ ศิรโภคาวิโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ในครั้งนี้ โดยมี ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน วิทยากร และผู้เข้าร่วมโครงการ “การขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามแผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560-2564 โดย ดร.มาโนชญ์  ชายครอง ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดน่าน สู่การปฏิบัติ” มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะใช้เป็นกลไก ในขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีพิการให้บรรลุวิสัยทัศน์  “สตรีพิการเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมไม่ถูกเลือกปฏิบัติในสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน”

ทั้งนี้ ในการที่จะขับเคลื่อนแผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560-2564 ที่สำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมและการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมถึงการให้โอกาส  ให้เกียรติ ให้กำลังใจแก่คนพิการ ให้สามารถดำรงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ส่งเสริมความเสมอภาคเป็นธรรมสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิทธิได้จริงนายคณพัฒน์ ศรีแก้ว ผอ.ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดน่านกล่าวว่า ตามแผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560-2564 ได้กำหนดวิสัยทัศน์ “สตรีพิการเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียม ไม่ถูกเลือกปฏิบัติ ในสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน” ภายใต้ยุทธศาสตร์ 4 เสริมประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมพลังสตรีพิการ และเด็กหญิงพิการ ให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิ สวัสดิการ โอกาสอันเท่าเทียมในการพัฒนากระแสหลัก ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างสุขภาวะอนามัยเจริญพันธุ์ และการดูแลสุขภาพสตรีพิการและเด็กหญิงพิการอย่างเท่าเทียม ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมภูมิคุ้มกันและปกป้องสตรีพิการ และเด็กหญิงพิการจากความรุนแรง การล่วงละเมิด และการแสวงหาประโยชน์ทุกรูปแบบ ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความเข้มแข็งพัฒนาศักยภาพและการมีส่วนร่วมแก่สตรีพิการ  เด็กหญิงพิการ และองค์กรสตรีพิการ เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาสตรีพิการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน  โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัด จึงได้ กำหนดจัดกิจกรรมโครงการ “การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2560-2564  เพื่อสตรีพิการเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมไม่ถูกเลือกปฏิบัติ ในสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน ดังกล่าว

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!