รอง ผอ.สพม.35 เข้ารับเกียรติบัตร รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับทอง ที่ 1

นางนภาพร แสงนิล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เข้ารับเกียรติบัตร รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี 2563 ประเภทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา “ระดับทอง” อันดับหนึ่ง ของประเทศ โดยมีนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้มอบ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวดนครนายก ในการประชุมผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ถือได้ว่า รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับทอง ปีงบประมาณ 2563 นี้ เป็นเครื่องการันตีคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยความร่วมมือเครือข่ายทางการศึกษา ของสำนักงานที่มีคุณภาพ ครอบคลุมทุกโรงเรียนในสังกัด จนมีผลงานเป็นที่ยอมรับในครั้งนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น