(มีคลิป) ผวจ.เชียงราย สั่งเข้ม ! ขนส่งสินค้าด่านแม่สาย ห้ามคนขับรถออกนอกพื้นที่ด่าน ป้องกันโควิด-19 ระบาด

วันที่ 16 กันยายน 63 ที่ด่านพรมแดน สะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 แม่สาย-ท่าขี้เหล็ก อ.แม่สาย จ.เชียงราย ได้มีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไว้รัสโควิด-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในประเทศเมียนมา โดยเมื่อวันที่ 15 กันยายน ที่ผ่านมา ทางประธานหอการค้า อ.แม่สาย และหอการค้า อ.ท่าขี้เหล็ก ผู้ประกอบการขนส่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดมาตรการขนส่งสินค้าตามช่องทางเข้า-ออกราชอาณาจักรในพื้นที่ อ.แม่สาย ที่ห้องปฏิบัติการ นอภ.แม่สาย ที่ว่าการ อ.แม่สาย เพื่อกำหนดมาตรการในการปฏิบัติ ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อ โดยคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.เชียงราย เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

โดยในที่ประชุม มีการกล่าวถึงการข้ามแดนของผู้ประกอบการขนส่ง ที่ต้องข้ามพรมแดนไปมาทั้งในส่วนของคนไทย และคนเมียนมาที่เป็นพนักงานขับรถ และผู้ติดตามรถ ที่ต้องเดินทางข้ามพรมแดนไปถึงสถานที่จัดเก็บสินค้า ซึ่งอยู่นอกพื้นที่ด่านพรมแดน ทำให้ประชาชนทั้ง 2 ประเทศ มีความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดและการควบคุมโรคของพนักงานขับรถ และผู้ติดตาม จนเป็นข้อถกเถียง โดยทางฝ่ายไทยเสนอให้มีการลำเลียงสินค้ามาส่งที่ด่านพรมแดนเท่านั้น ไม่ให้ออกจากพื้นที่ด่านศุลกากร ซึ่งทางเมียนมาเองก็ได้ชี้แจงว่าหากเป็นเช่นนั้น ทางเมียนมาก็ขอให้ทางฝ่ายไทยขนส่งสินค้าในบริเวณพื้นที่สะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 เท่านั้น โดยไม่ให้ออกนอกพื้นที่เช่นกัน และหากตกลงกันไม่ได้ก็อาจจะต้องอาศัยข้อตกลง ทำให้นายซาน เมี่ย ซอ นอภ.ท่าขี้เหล็ก ได้หยิบยกข้อตกลงระหว่างกระทรวงการต่างประเทศไทย-เมียนมา ที่ระบุว่าหากการหารือระหว่างประเทศตกลงกันไม่ได้ ทางการเมียนมาก็อนุญาตให้ส่วนท้องถิ่นสามารถปิดด่านพรมแดนได้เลย ซึ่งกรณีนี้หากไม่สามารถใช้มาตรการเดียวกัน ก็จะแจ้งให้มีการปิดด่านพรมแดนตรงสะพานข้ามลำน้ำสายแห่งที่ 2 ฝั่งประเทศเมียนมาได้เลย ทำให้ทั้ง 2 ฝ่ายได้ตกลงจะนำข้อหารือไปแจ้งต่อผู้ว่าราชการจังหวัดของแต่ละฝ่าย เพื่อจะกลับไปหารือสำหรับหาข้อตกลงกันอีกครั้ง

โดยล่าสุดวันนี้ทาง นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย ได้มีคำสั่งออกมา ณ วันที่ 15 กันยายน 2563 โดยมีเนื้อหา โดยอาศัยอำนาจตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 12) ข้อ 1 ประกอบมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 โดยมีเนื้อหาว่า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.เชียงราย ในการประชุม ครั้งที่ 3/2523 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 จึงกำหนดให้ยานพาหนะประเภทรถสัญชาติเมียนมา สามารถเข้ามารับสินค้าภายในเขต อ.แม่สายได้ โดยความเห็นขอบของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค อ.แม่สาย (ศปก.อ.แม่สาย) และให้ดำเนินการตามมาตรการ คือ ให้ยานพาหนะประเภทรถตู้ สามารถเข้ามารับสินค้า ภายในเขต อ.แม่สาย ใน 5 วัน จำกัดจำนวนไม่เกิน 168 คัน ตามที่เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.เชียงราย ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563

โดยให้กำหนดช่วงเวลาและจำนวนยานพาหนะดังกล่าวให้เหมาะสม และสามารถควบคุมได้ อนุญาตให้ผู้ควบคุมยานพาหนะประเภทรถตู้และผู้ติดตามจำนวนไม่เกิน 1 คน ที่เป็นบุคคลสัญชาติเมียนมา สามารถควบคุมยานพาหนะมาถึงที่ด่านศุลกากรแม่สาย (สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งที่ 2) เท่านั้น และให้ผลัดเปลี่ยนผู้ควบคุมยานพาหนะเป็นบุคคลสัญชาติไทยหรือเป็นบุคคลสัญชาติเมียนมา แต่มีถิ่นที่อยู่และพำนักในประเทศไทย โดยมิได้เดินทางกลับประเทศเมียนมา เป็นผู้ควบคุมยานพาหนะแทน เพื่อขับยานพาหนะเข้ามารับสินค้าตามจุดจอดรับสินค้า ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค อ.แม่สาย (ศปก.อ.แม่สาย) กำหนด ในเขต อ.แม่สาย

จากนั้นให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค อ.แม่สาย (ศปก.อ.แม่สาย) ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กำหนดจุดพักคอยให้กับผู้ควบคุมยานพาหนะและผู้ติดตาม ที่เป็นบุคคลสัญชาติเมียนมา โดยกำหนดบริเวณให้อยู่ภายในพื้นที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค อ.แม่สาย (ศปก.อ.แม่สาย) กำหนดเท่านั้น และให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยเคร่งครัด พร้อมทั้งกำหนดให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค อ.แม่สาย (ศปก.อ.แม่สาย) จัดชุดปฏิบัติการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ติดตาม ตรวจสอบยานพาหนะทั้ง 168 คัน เพื่อควบคุมดูแลผู้ควบคุมยานพาหนะ นำพาหนะไปจอด ณ จุดจอดที่ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค อ.แม่สาย (ศปก.อ.แม่สาย) กำหนดและให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข โดยเคร่งครัด ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค อ.แม่สาย (ศปก.อ.แม่สาย) จัดทำบัตรประจำตัว

สำหรับบุคคลสัญชาติไทยหรือเป็นบุคคลสัญชาติเมียนมา แต่มีถิ่นที่อยู่และพำนักในประเทศไทย โดยมิได้เดินทางกลับประเทศเมียนมา ซึ่งควบคุมยานพาหนะขนส่งสินค้าเข้าไปยังจุดรับส่งสินค้าในเขต อ.แม่สาย เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ พร้อมทั้งให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค อ.แม่สาย (ศปก.อ.แม่สาย) ร่วมกับสาธารณสุข อ.แม่สาย ดำเนินการตรวจคัดกรอง ทำความสะอาดโดยยาฆ่าเชื้อหรือเจลแอลกอฮอล์ สำหรับยานพาหนะที่เดินทางมาจากประเทศเมียนมา เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2554 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง สั่ง ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563

สำหรับในส่วนพื้นที่ชายแดน ก็ได้มีการตรวจสอบลวดหนามและเครื่องป้องกันต่าง ๆ เพื่อป้องกันการลักลอบข้ามแดน รวมไปถึงได้มีการลาดตระเวณของทหารจากร้อย ม.3 ฉก.ม.2 กองกำลังผาเมือง ภายใต้การอำนวยการของ พ.อ.ชาตรี สงวนธรรม ผบ.ฉก.ม. 2 กองกำลังผาเมือง นำโดย ร.อ.กิตติเดช กันคล้อย ผบ.ร้อย ม.3 เพื่อป้องกันการลักลอบข้ามแดนอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งสามรารถสกัดและจับกุมผู้ที่ลักลอบข้ามแดนได้บ่อยครั้ง พร้อมทั้งส่งมอบให้กับทางตรวจคนเข้าเมืองเชียงราย ทำการผลักดันออกนอกประเทศทันที โดยไม่มีการกักตัวไว้ในประเทศไทย

 

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!