นอภ.ประชุมเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ ต.บ้านด้าย เพื่อบริหารจัดการดิน น้ำ

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอแม่สาย ณ หอประชุมพระเจ้าพรหมมหาราช 750 ปี เมืองเชียงราย ที่ว่าการอำเภอแม่สาย จ.เชียงราย
จากนั้น ได้ประชุมร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายก อบต. และพี่น้องเกษตรกร ที่จะเข้าร่วม โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ ของตำบลบ้านด้าย ณ ห้องประชุม อบต.บ้านด้าย อ. แม่สาย จ.เชียงราย
โดยโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เน้นการบริหารจัดการที่ดิน เพื่อการเกษตรตามแนวพระราชดำริ เพื่อแก้ไขปัญหา เกษตรกรรมที่ในเขตแห้งแล้ง ขาดแคลนน้ำในการเกษตร โดยเฉพาะการเกษตรที่อาศัยน้ำฝนเป็นหลัก ซึ่งมีความเสี่ยงสูงในการขาดแคลนน้ำกรณีฝนทิ้งช่วงและปริมาณน้ำฝนไม่เพียงพอในการเพาะปลูก เป็นทฤษฎีแห่งการบริหารจัดการ ดิน ที่ดิน น้ำ และเวลา ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อย ที่มีที่ดินจำนวนน้อย สามารถเลี้ยงตัวเองได้ มีความมั่นคงด้านอาหาร คือ มีข้าว มีพืชผักและอาหารโปรตีนจากการเลี้ยงสัตว์
เช่น ไก่ หมู ปลา ฯลฯ ไว้บริโภคได้ตลอดทั้งปี และมีการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ ให้เป็นรูปธรรม อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพปัญหาและทรัพยากรที่มี

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!