ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าว ระดับจังหวัดครั้งที่ 1/2563

วันที่ 16 กันยายน 2563 นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนายวิชัย ศรีโพธิ์งาม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 /2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดได้รายงานสถานการณ์การผลิตข้าวนาปี ซึ่งคาดว่าปีการผลิต 2563/64 คาดว่าจะมีพื้นที่ปลูกข้าวจำนวน 486,940 ไร่ ผลผลิตที่จะได้รับประมาณ 302,113 ตัน ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการขึ้นทะเบียนโดยสำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ 25 อำเภอ ประชาคม และตรวจสอบพื้นที่ปลูกจริงในพื้นที่ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น