หลายหน่วยงานพร้อมมูลนิธิดอยเวียงแก้ว ร่วมมอบสิ่งของและบ้านพอเพียงชนบท

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 มูลนิธิดอยเวียงแก้ว โดย พระมหาทองสุข สุขธัมโม พร้อมด้วย นายธวิท ติยะกว้าง รองประธานมูลนิธิดอยเวียงแก้ว พระพุทธิญาณมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย และคณะสงฆ์อำเภอเชียงแสน ที่ว่าการอำเภอเชียงแสน เทศบาลตำบลเวียง กิ่งกาชาดอำเภอเชียงแสน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลเวียง ได้ร่วมมอบสิ่งของในการดำรงชีวิตประจำวัน และร่วมมอบบ้านพอเพียงชนบท ตามโครงการดำเนินงานบ้านพอเพียงชนบท ซึ่งสนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การเอกชน) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ดำเนินการโดยสภาองค์กรชุมชนตำบลเวียง ร่วมกับเทศบาลตำบลเวียง และผู้นำชุมชน โดยมีกิจกรรมมอบบ้านพอเพียงชนบท หลังจากได้รับการซ่อมแซมตัวบ้านในส่วนที่เสื่อมโทรมและผุพัง มีทั้งหมดจำนวน 3 หลัง ประกอบด้วย หลังที่ 1 นายติ่ง ทะสัน บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 9 บ้านป่าสักหางเวียง หลังที่ 2 นายเมืองคำ ศรีพรม บ้านเลขที่ 233 หมู่ที่ 5 บ้านสบคำ และหลังที่ 3 นายทองเล็ก สุวรรณดี บ้านเลขที่ 155 หมู่ที่ 5 บ้านสบคำ
ทั้งนี้เป็นการช่วยเหลือประชาชนประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยและที่ดิน ทั้งบ้านที่ก่อสร้างมานานแล้วมีสภาพชำรุดทรุด
โทรม ก่อสร้างด้วยวัสดุที่ไม่มั่นคง ไม่ได้ปรับปรุงซ่อมแซม และครอบครัวขยายที่มีความจำเป็นต้องก่อสร้างที่อยู่
อาศัยใหม่ แต่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากมีรายได้ไม่เพียงพอ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!