โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ จัด สัปดาห์การจัดการเรียนรู้บูรณาการ

วันที่ 15-17 กันยายน 2563 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ จัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่น หน่วยบูรณาการองค์รวม เรื่อง “มัลเบอร์รีเทพศิรินทร์” เน้นเรียนรู้แนวดิ่ง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 และเรียนรู้แนวนอนทุกระดับตามความสนใจของผู้เรียน
ภาคเรียนที่ 1/2563
หน่วยที่ 1 ม.1 ประวัติความเป็นมาของมัลเบอร์รี
หน่วยที่ 2 ม.2 การปลูกและการบำรุงรักษามัลเบอร์รี
หน่วยที่ 3 ม.3 การขยายพันธุ์และการพัฒนาพันธุ์มัลเบอร์รี
หน่วยที่ 4 ม.4 ผลิตภัณฑ์จากมัลเบอร์รี
หน่วยที่ 5 ม.5 การออกแบบบรรจุภัณฑ์มัลเบอร์รี
หน่วยที่ 6 ม.6 การตลาดและการส่งออกมัลเบอร์รี

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!