สภานักเรียนโรงเรียนสันกำแพง รับรางวัลชนะเลิศนวัตกรรม “ดีเด่น” การประกวดนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2563

โรงเรียนสันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับสภานักเรียนโรงเรียนสันกำแพง กับความสำเร็จของ “SKP RIGHTS MODEL” นวัตกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยภายใต้การดำเนินโครงการ โรงเรียนสร้างสรรค์ ชุมชนป้องกัน สานสายใย ใส่ใจสิทธิ จากทีมสภานักเรียนโรงเรียนสันกำแพง ได้รับรางวัลชนะเลิศนวัตกรรม “ดีเด่น” ประเภท นักเรียน นักศึกษา และสถาบันการศึกษารับโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 100,000 บาท การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2563 ณ อาคารรัฐสภาเกียกกาย สัปปายะสภาสถาน โดยมี ครูที่ปรึกษาสภานักเรียน นายธีระยุทธ ไชยชนะ และนางเหมือนฝัน นามปัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!