เชียงใหม่อุบัติเหตุพุ่งสูง เร่งระดมพลังท้องถิ่น ป้องกันสกัดจุดเสี่ยงทุกอำเภอ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำนักงาน จ.เชียงใหม่ ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมน์ สาขาภาคเหนือ 1 (เชียงใหม่) และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ดำเนินโครงการอบรมหลักสูตร การป้องกันและแก้ไขจุดเสี่ยง เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุบนถนนท้องถิ่น รุ่น 1 สืบเนื่องจากรายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน ในปี 2561 พบว่าประเทศไทย มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงถึง 22,491 ราย คิดเป็นอัตรา 32.7 คนต่อประชากรแสนคน สูงเป็นที่ 9 ของโลก และเป็นที่ 1 ของเอเชีย ทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจกว่า 5 แสนล้านบาท/ปี

“แม้จะมีแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561-2564 และมาตรการต่าง ๆ ควบคุม ดูแล ป้องกันปัญหานี้ก็ยังต้องการความร่วมมือที่เข้มแข็งของทุกภาคส่วน เริ่มตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีถนนในความรับผิดชอบกว่า 781,296 สายทาง มีความยาวกว่า 597,667 กม. ปัจจัยประกอบในการเกิดอุบัติเหตุจะมี 3 ส่วน คือ คน รถ และถนน ดังนั้นเพื่อให้การจัดการของ อปท.ที่มีภาระหน้าที่ร่วมบริหารจัดการถนนเพื่อความปลอดภัย บรรลุเป้าหมายยิ่งขึ้น ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งปี 2562 นั้นมีข้อมูลศูนย์อุบัติเหตุ ระบุเชียงใหม่มีอุบัติเหตุรวม 19,429 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตสูงถึง 394 ราย ติดอันดับ 2 ของประเทศ เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่หรือถนนในความรับผิดชอบของ อปท.”

ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยทางถนนท้องถิ่น จึงมีการจัดอบรม เสริมสร้างความรู้ ให้ หน่วยงาน ผู้เกี่ยวข้อง ตามที่คณะผู้บริหารแต่ละ อปท. มอบหมายร่วมอบรมในวันที่ 25 ก.ย.2563 นี้ ที่ ร.ร.วินทรีซิตี้รีสอร์ท ผู้ที่ผ่านการอบรม เป็นตัวแทน แต่ละ อปท. จะสามารถนำความรู็ที่ได้ ไปออกแบบ วางสัญลักษณ์ ป้ายเครื่องหมายต่างๆ ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจชุมชนในการทำงานร่วมกัน เพื่อลดอุบัติเหตุในชุมชน ท้องถิ่นนั้น ๆต่อไป

ทีมข่าวตรวจสอบข้อมูลจากศูนย์ข้อมูล อุบัติเหตุกลาง พบว่าตั้งแต่ต้นปี 2563 นั้น มีผู้บาดเจ็บ 677,549 ราย และเสียชีวิต 10,495 คน จากอุบัติเหตุทั่วประเทศ 688,044 ครั้ง กรุงเทพมหานคร เกิดอุบัติเหตุสูงสุดถึง 74,761 ครั้งมีผู้เสียชีวิต 622 ราย บาดเจ็บกว่า 74,136 คน ส่วนเชียงใหม่ เกิดอุบัติเหตุสะสมตั้งแต่ต้นปีนี้ 25,661 ครั้ง เสียชีวิต 336 ราย และบาดเจ็บ 25,325 คน ติดอันดับ 4 ของประเทศ

“อ.เมืองเชียงใหม่ เกิดอุบัติเหตุสูงสุด 3,518 ครั้ง บาดเจ็บ 3,891 ราย เสียชีวิต 31 คน ตามด้วย อ.สันทราย
เกิดอุบัติเหตุ 1,062 ครั้ง บาดเจ็บ 1,156 ราย เสียชีวิต 25 คน และ อ.กัลยาณิวัฒนา เกิดอุบัติเหตุน้อยสุดเพียง 23 ครั้ง บาดเจ็บ 26 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเลยตั้งแต่ต้นปี 2563 ทั้งนี้ ใน 25 อำเภอ เกิดอุบัติเหตุรวมตั้งแต่ต้นปี 9,449 ครั้ง บาดเจ็บ 10,299 ราย เสียชีวิต 177 คน ซึ่งอัตราการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดมักจะเป็นช่วงเทศกาล เช่น สงกรานต์ และปีใหม่ แม้ปีนี้เชียงใหม่จะไม่มีการจัดกิจกรรม เทศกาลงานประเพณีสงกรานต์ จนส่งผลต่อจำนวนผู้สูญเสียลดไปบ้าง มีการประเมินว่า ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี (ต.ค.-ธ.ค.) 2563 เป็นฤดูกาลท่องเที่ยวเชียงใหม่ มีการเดินทางเป็นจำนวนมาก ประกอบกับเส้นทาง ถนน ส่วนหนึ่งก่อสร้าง มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปมาก อาจเป็นปัจจัยเสี่ยง ที่ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ จึงต้องเร่งกิจกรรมณรงค์ ป้องกัน ลดจุดเสี่ยง เนื่องจากตามสถิติในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จ.เชียงใหม่ ติดอันดับ 1 ใน 5 ของพื้นที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด มีบาดเจ็บ เสียชีวิตเป็นจำนวนมากทุก ๆ ปี ”

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!