เมืองปาย แม่ฮ่องสอน เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ลูกเสือพิทักษ์ป่า (Scout Ranger) เพื่อเป็นแนวร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการพิทักษ์ป่า และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอุทยานแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 08.45 น.ว่าที่ร้อยตรี นพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอปาย จ.แม่ฮ่องสอน ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ลูกเสือพิทักษ์ป่า ( Scout Ranger) อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ -เพื่อให้ลูกเสือมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการพิทักษ์ป่าและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอุทยานแห่งชาติ -เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการพิทักษ์ป่า และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอุทยานแห่งชาติ และ-เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือแสดงออกทางความคิดการพิทักษ์ป่าและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอุทยานแห่งชาติและเป็นกลไกการขับเคลื่อนเครือข่ายพลังเยาวชนต่อไป โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนปายวิทยาคาร เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง คณะครูพร้อมวิทยากรลูกเสือ ลูกเสือและเนตรนารี ได้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้กันอย่างพร้อมเพรียง ณ หอประชุมโรงเรียนปายวิทยาคารอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!