ข่วงละอ่อนเจียงใหม่ รวมใจสืบสาน เล่าขานวัฒนธรรม

สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการข่วงละอ่อนเจียงใหม่ รวมใจสืบสาน เล่าขานวัฒนธรรม เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ มุ่งส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีพื้นที่ในการแสดงออกทางด้านวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ และส่งเสริมกิจกรรมของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในการขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรม และประเพณี

วันนี้ (20 ก.ย. 63) ที่อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการข่วงละอ่อนเจียงใหม่ รวมใจสืบสาน เล่าขานวัฒนธรรม ซึ่งสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายวัชชิระ ขัติกุล รองประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ กรมกิจการเด็กและเยาวชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดโครงการเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีพื้นที่ในการแสดงออกด้านวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ ร่วมพัฒนาศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมของเด็ก เยาวชน ทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดเซียงใหม่ในการขับเคลื่อนงานทางด้านวัฒนธรรม ประเพณีให้เกิดการซึมซับในกลุ่มของเยาวชนยิ่งขึ้น โดยกิจกรรมในงาน ประกอบด้วย การแสดงจากชมรมเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สภาเด็กและเยาวชนตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง สถาบัน Embrace studio สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง และการจัดนิทรรศการด้านเด็กและเยาวชน อีกจำนวน 7 บูธ ซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เด็กและเยาวชนด้วย

นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การสืบสานและอนุรักษ์ฟื้นฟูรวมทั้งการเสริมสร้างคุณค่าทางสังคมและจิตใจต่อมรดกทางวัฒนธรรมเป็นสิ่งสำคัญ ในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้สืบทอดภูมิปัญญาจากผู้รู้ในชุมชนเพื่อให้เยาวชนและชุมชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของชุมชน มีความเข้าใจรากเหง้าความเป็นวัฒนธรรม การแบ่งปัน และการเกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งการจัดงานในวันนี้จะเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้ทราบถึงกิจกรรมการขับเคลื่อนงานทางด้านวัฒนธรรม ประเพณีของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ดังคำกล่าวที่ว่า “เมืองเชียงใหม่ เมืองแห่งวัฒนธรรม”

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!