ประดับยศปีกร่มกิตติมศักดิ์ฯ ให้นายกฯเกษม พร้อมสมาชิกสภา ข้าราชการ ทต.สำราญราษฎร์ จ.เชียงใหม่

ที่ห้องประชุม ทต.สำราญราษฏร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ พลเอกกรีพล อุทิตสาร. ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานการประกอบพิธีประดับประดับยศปีกร่ม ยศเครื่องหมายกิตติมศักดิ์มวลชนสัมพันธ์กองทัพบก พร้อมกันนั้นได้มอบประกาศนียบัตรผ่านการทดสอบกำลังใจกระโดดหอสูง 34 ฟุต ให้กับ ดร.เกษม ปารมีศิลป์ขจร นายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์ พร้อมท่านอื่นๆที่ปฏิบัติหน้าที่ใน ทต.สำราญราษฏร์มีนายเอกอาทิตย์ ไชยฉกรรจ์, นางรพีวรัตน์ สุเมธพันธ์, นายฉัตรชัย สุวรรณการีย์กุล, นางพรพรรณ กิตติชัยยะ, นายสิทธิเดช ศรีสุวรรณดี, นายสมบัติ ธรรมขันแข็ง, นางสาวจิรารัตน์ โพธา, นายพันธุ์ปิติ ศรีเรือน และนางวิภาวรรณ จันทร์เทพ สร้างความประทับให้นายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์ พร้อมสมาชิกสภาและข้าราชการใน ทต.สำราญราษฎร์เป็นอย่างยิ่ง.

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!