(มีคลิป) ชาว อ.เฉลิมพระเกียรติ และทุ่งช้าง จ.น่าน หนุนกรมชลประทานเร่งสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เมื่อวันที่ 21-22 กันยายน พ.ศ.2563 ได้มีการจัดการประชุมปัจฉิมนิเทศ โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ที่หอประชุมอำเภอเฉลิมพระเกียรติ และ หอประชุมอำเภอทุ่งช้าง เพื่อนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรับฟังความเห็นประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และพบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่เห็นด้วย และสนับสนุนให้เร่งรัดการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยเร็วที่สุด เพราะภัยแล้งทวีความรุนแรงขึ้นทุกปี ไม่เพียงแค่อำเภอเฉลิมพระเกียรติเท่านั้น แต่อำเภอใกล้เคียงที่แม้จะมีอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กอยู่บ้างแล้ว แต่ก็มีน้ำใช้ไม่เพียงพอต่อเนื่องมานานหลายปี

นายคเนศ คำนนท์ นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ บอกว่า โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน เป็นการสนองแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระราชทานพระราชดำริ ให้จัดหาน้ำให้แก่โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ และชาวอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ให้มีน้ำใช้เพียงพอตลอดปี

ในการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการฯ พบว่า ชาวอำเภอพระเกียรติเห็นด้วย และต้องการให้โครงการนี้เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด แต่อาจยังต้องใช้เวลาดำเนินการเกือบ 10 ปี ซึ่งหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น กำลังผลักดันโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์จากแม่น้ำน่าน มาช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อน

นายสุพจน์ เลื่อลา เจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ กล่าวว่า น้ำที่ใช้ในโรงพยาบาลแม้จะมีระบบกรองแต่ในฤดูฝนอาจมีกลิ่นเหม็น จากใบไม้เน่าที่สะสมในแหล่งน้ำบ้าง เพราะน้ำดิบที่นำมาใช้เป็นน้ำที่มีความขุ่นมาก จากน้ำป่าที่หลากมาเป็นสีแดงเข้ม ถ้ามีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ก็จะทำให้ชาวบ้านมีแหล่งกักเก็บน้ำมากขึ้น คุณภาพน้ำดีขึ้น และจะแก้ปัญหาภัยแล้งได้อย่างยั่งยืน เพราะที่ผ่านมาในฤดูแล้ง น้ำมีไม่เพียงพอทำให้โรงพยาบาลต้องขอสนับสนุนรถน้ำดิบมาจาก อบต.อย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่สามารถนำเข้าระบบกรองได้ ทำให้ในฤดูแล้ง โรงพยาบาลจำเป็นต้องใช้น้ำอุปโภคคุณภาพต่ำเช่นกัน

เช่นเดียวกับ น.ส.พิมพกานต์ หอมดอก นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ ที่เห็นด้วยกับโครงการนี้ เพราะตอนนี้จำเป็นต้องใช้น้ำที่มีตะกอนขุ่นอยู่เป็นประจำ แต่ถ้ามีอ่างเก็บน้ำก็เชื่อว่าจะช่วยให้ชาวบ้านมีน้ำสะอาดไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี ก็จะช่วยให้ทุกคนในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ 

นายชูวิทย์ ใจปิง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 บ้านกิ่วจันทร์ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  บอกว่าจากการประชุมครั้งนี้ ชาวบ้านส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ที่จะช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งได้ ส่วนชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบต้องสูญเสียที่ดินทำกินไปในบริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำ ซึ่งจะได้รับเงินชดเชย ก็เตรียมจะห้นไปประกอบอาชีพอื่น เช่น การเลี้ยงปลา ค้าขาย หรือ จัดการท่องเที่ยวชุมชน ที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแล้วเสร็จ

นายพรมงคล ชิดชอบ ผู้อำนวยการ ส่วนวางโครงการที่ 1 สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน บอกว่า หลังจากมีการศึกษาและเข้าไปมีส่วนร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่มานาน 1 ปี ก็พบว่าในการประชุมปัจฉิมนิเทศ ชาวบ้านส่วนใหญ่สนับสนุนโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพราะจะช่วยให้พื้นที่ 3 อำเภอ คือเฉลิมพระเกียรติ ทุ่งช้าง และ เชียงกลาง มีน้ำใช้ดีขึ้นได้ ส่วนที่ดินที่ได้รับผลกระทบมีทั้งหมดอยู่ในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ทุ่งช้าง และเชียงกลาง เนื้อที่ 1,886 ไร่ จำนวน 138 คน มีไม้ผลไม้ยืนต้น 375 ไร่ และ สิ่งปลูกสร้าง 79 หลัง ซึ่งจะได้รับการชดเชยที่ดินและทรัพย์สินต่อไป โดยหลังจากนี้ จะมีการจัดทำรายงานฉบับสุดท้ายและส่งคณะกรรมการพิจารณาควบคู่ไปกับการสำรวจออกแบบก่อสร้าง ในปี 2564 และคาดว่าจะสามารถเริ่มต้นก่อสร้างได้ในปี 2566

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!