ข่าวดี ! สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดให้บริการประชาชนกรณีพิเศษในวันที่ 26–27 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30–16.30 น.

นายสุธรรม บัวแก้ว จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 มีมติเห็นชอบกรอบข้อเสนอมาตรการเศรษฐกิจเร่งด่วน โดยให้มีการส่งเสริมการจ้างงาน โดยเฉพาะผู้จบการศึกษาใหม่ควบคู่กับการรักษาการจ้างงานภายในประเทศและเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการมีงานทำให้ผู้จบการศึกษาใหม่และประชาชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย ด้วยการให้บริการจัดหางานแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการจ้างงานที่มั่นคงและต่อเนื่องตลอดวัยทำงาน เพื่อให้ประชาชนได้มีงานทำที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถและความถนัด มีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

อีกทั้งบรรเทาปัญหาของนายจ้างหรือสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวและสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กระทรวงแรงงาน จึงได้จัดงาน JOB EXPO THAILAND 2020 ซึ่งเป็นมหกรรมการจัดหางานครั้งยิ่งใหญ่ที่สุด เพื่อรวบรวมตำแหน่งงานว่างกว่า 1 ล้านอัตราไว้ในที่เดียวกัน ในระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร Hall EH 98-99 นั้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น