คนเชียงกลาง รวมใจถวายผ้าป่ามหากุศล”คนเชียงกลางไม่ทิ้งกัน”ปีที่ 5 ยอดเงินรวมกว่าแปดแสนบาท

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563  เวลา 09.39 น. ที่ บริเวณลานโพธิ์หน้าโรงพยาบาลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลางจังหวัดน่าน นายนิติปกรณ์ แสงสุวรรณ นายอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน มอบหมายให้ นายพิพัฒน์ เพ็ชรพิพัฒน์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอเชียงกลาง เป็นประธานในการถวายผ้าป่ามหากุศล”คนเชียงกลางไม่ทิ้งกัน” ปีที่ 5 โดยคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายบริการสาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง นำโดยนายชูชีพ ปัญญานะ สาธารณสุขอำเภอ,นายแพทย์อภิชิต สถาวรวิวัฒน์ ผอ.โรงพยาบาลเชียงกลาง,นายมนัส พลหล้า ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านฯลฯอำเภอเชียงกลาง,นายธนกฤต จิตตรง กำนันตำบลเปือ,นายสุวรรณ สุขแสวง กำนันตำบลเชียงคาน,นายธนา ขันทะสีมา กำนันตำบลพระพุทธบาท,นายทัตพงศ์ นันทะน้อย กำนันตำบลเชียงกลาง,นายสมเดช สายน้ำน่าน กำนันตำบลพระธาตุ,นายทรัพย์สมบูรณ์ คำหว่าง นายกเทศมนตรีตำบลเชียงกลาง,นายเสน่ห์ ขันทะสีมา นายกเทศมนตรีตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน,นายสวัสดิ์ รัตนกมลชัย นายก อบต.เปือ,ด.ต.ทิวา บุญเกิด นายก อบต.พระธาตุ,นายสามารถ ขอดเตชะ นายก อบต.เชียงกลางพญาแก้ว,นายบุญยงค์ ทำงาน ผอ.รพ.สต.
พระพุทธบาท ,นายจักรวาล อินทรศักดิ์ ผอ.รพ.สต.พญาแก้ว,นายเจริญอุดอ้าย ผอ.รพ.สต.บ้านงิ้ว,นางพร้อมพันธ์ วชิรเชษฐพงษ์ ผอ.รพ.สต.บ้านส้อ,นางจำปา ละออ ผอ.รพ.สต.พระธาตุ,นายเชาวลิต สิงห์ธนะ ผอ.รพ.สต.บ้านชี,นายวรกร เขื่อนธนะ ผอ.รพ.สต.เชียงคาน,นางละมัย เวทำ ผอ.รพ.สต.เปือ,นายเจตน์ อินสองใจ หัวหน้า สสช.บ้านผาน้ำย้อย, ร่วมกับชมรม อสม.อำเภอเชียงกลาง นำโดยนายอนันต์ บุญเทอม ประธานชมรม อสม.ประธาน อสม.ทุกเขตทุกหมู่บ้าน, กำหนดจัดผ้าป่ามหากุศล”คนเชียงกลางไม่ทิ้งกัน”ปีที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์
-เพื่อจัดหาทุนชื้อเครื่องมือทางการแพทย์ให้ อสม.จัดเป็นกระเป๋าเยี่ยมบ้าน ประกอบด้วยเครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล เครื่องเจาะน้ำตาล ปรอทวัดไข้ เพื่อให้การดูแลแบบใกล้บ้านใกล้ใจประชาชนทุกหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอเชียงกลาง จำนวน 140 กระเป๋า(ราคากระเป๋าละ 5,000 บาท)


-เพื่อจัดหาเครื่องผลิตออกซิเจนให้บริการผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ในอำเภอเชียงกลาง จำนวน 10 เครื่อง(ราคาเครื่องละ 14,000 บาท)
-เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตในโรงพยาบาลเชียงกลาง
โดยประชาชนพื้นที่อำเภอเชียงกลาง ร่วมเป็นเจ้าภาพ อย่างน้อยหลังคาเรือนละ 100 บาท มีหน่วยงานภาคเอกชนและหน่วยงานราชการต่างๆ ร่วมสนับสนุนอย่างเต็มที่ อาทิ พระครูนันทชัยคุณ เจ้าคณะอำเภอเชียงกลาง,นายชูชีพ ปัญญานะ สาธารณสุขอำเภอ,นางอัมพร ฟ้าสาร ผอ.กศน.อำเภอเชียงกลาง,นางอรไท พิพิฐพัฒน์ไพสิฐ พยาบาลโรงพยาบาลเชียงกลาง,เป็นเจ้าภาพกระเป๋าท่านละหนึ่งใบ มูลค่าใบละ 5,000 บาท โดยทุกหมู่บ้านและทุกภาคส่วนได้จัดทำเป็นต้นกัณฑ์มาร่วมถวายได้ยอดรวมผ้าป่าทั้งหมด 888,328 บาท(แปดแสนแปดหมื่นแปดพันสามร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน)
มีผู้เข้าร่วมถวายผ้าป่าภายใต้มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 covid-19 อย่างเคร่งครัด ดังนี้


นางสาวสุภารัตน์ เทพอาจ เกษตรอำเภอ/นายสุรเชษฐ ปิ่นทิพย์ ปศุสัตว์อำเภอ/นายสวัสดิ์ สิงห์ธนะ ประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอเชียงกลาง/นางสุภาวดี สุปริยศิลป์ ผู้แทน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดน่าน เขต 3/ด.ต.สุพจน์ แสงคำ รองนายกกิ่งกาชาด/นายสุริยา พรมมา เลขาสโมสรไลออนเชียงกลาง/นายสง่า ลิ้มสุวรรณ ผู้จัดการบริษัทแสงทองวัสดุก่อสร้าง จำกัด/นายสุรชัย สุวรรณชัยลักษณ์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอ/นายประสงค์ พรมรักษ์ รองนายก อบต.พระธาตุ/นายนิรันดร์ จันสุวรรณกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลเชียงกลาง/นายธีระพงษ์ ชวาเขต รองนายกเทศมนตรีตำบลเชียงกลาง/นายจรัล ขันทะสีมา รองนายกเทศมนตรี ตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน/ผู้บริหาร สมาชิกสภา อปท.ทุกแห่ง/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย สารวัตร แพทย์ ทุกหมู่บ้าน/อาสาสมัครรักษาดินแดน กองร้อยที่ 10 อำเภอเชียงกลาง/ ข้าราชการ ตำรวจ สภ.เชียงกลาง,กองร้อย ตชด.ที่ 325/อสม.และพ่อค้าประชาชนในพื้นที่อำเภอเชียงกลาง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!