ปี 64 เร่งออกโฉนด 50 จังหวัด เชียงใหม่ติดโผ 2,856 แปลง หวังลดจน ลดเหลื่อมล้ำ

คณะทำงานโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน และรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินฯ จังหวัดเชียงใหม่ กรมที่ดิน แจ้งว่านายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) ได้ลงนามในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดจังหวัดที่จะทำการสำรวจรังวัดทำแผนที่ เพื่อออกโฉนดที่ดินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามมาตรา 58 วรรคแรกของ พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2528 รวม 50 จังหวัด

ทั้งนี้การสำรวจเพื่อรังวัด เป็นนโยบายรัฐบาลตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ที่ต้องการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายลดความ
เหลื่อมล้ำและกระจายการถือครองที่ดิน จะดำเนินการใน 2 ส่วน โดยส่วนแรกคือโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) และส่วนที่ 2 จะเป็นโครงการเดินสำรวจรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินและเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ด้วยระบบเทคโนโลยีการรังวัดระบบดาวเทียมแบบจลน์ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เป้าหมายเดินสำรวจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งสิ้น 122,400 แปลง ในพื้นที่ 50 จังหวัด 12 ศูนย์ 88 สายสำรวจ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2563 ถึง 30 ก.ย. 2564 ใช้งบประมาณกว่า 444
ล้านบาท รวมงบบุคลากร งบดำเนินงาน และงบลงทุนในการเดินสำรวจ

ที่ผ่าน ๆ มากรมที่ดิน ได้จัดทำแผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจจัดทำรูปแปลงโฉนดที่ดิน และเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ ที่สามารถให้ค่าพิกัดของรูปแปลงที่ดินได้ถูกต้องแม่นยำระดับเซนติเมตร
ครอบคลุมทั่วประเทศ

“เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม แก้ปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกร ปัญหาเขตที่ดินทับซ้อนและแนวเขตพื้นที่ป่าที่ไม่ชัดเจน รวมถึงเพื่อให้โฉนดที่ดินที่ได้ เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือโดย
ทั่วไป ราษฎรจะมีความมั่นคงในกรรมสิทธิ์ในที่ดิน สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน นำมาพัฒนาที่ดิน เพิ่มผลผลิตสร้างรายได้ เป็นกระบวนการที่จะมีความชัดเจนในเรื่องแนวเขตที่ดิน ลดปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ ลดข้อโต้แย้งพิพาทเรื่องแนวเขตที่ดินระหว่างเอกชนกับรัฐ ลดขั้นตอนระยะเวลาการแจ้ง และประกาศให้ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียง มาชี้แนวเขต ลดภาระค่าใช้จ่ายให้พี่น้องประชาชนในการรังวัดที่ดินอีกด้วย โดยระดับนโยบายเน้นย้ำถึงการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงาน ยึดหลักธรรมาภิบาล และความโปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดสุดต่อประชาชน”

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามมาตรา 58 วรรคแรกของพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2528 รวม 50 จังหวัด นั้น ภาคเหนือ มี 12 จังหวัด อาทิ เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน โดยเขต
จังหวัดตามเป้าหมาย 50 แห่ง ไม่รวมท้องที่ที่ทางราชการได้จำแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวร เชียงใหม่ ตั้งเป้า 2,856 แปลง, ลำพูน 1,428 แปลง และเชียงราย 1,428 แปลง เฉลี่ยเดือนละ 102 แปลง ทั่วประเทศ

“ปัจจุบันขั้นตอนการการรังวัด รวมแบ่งแยก สอบเขตที่ดิน เมื่อยืนที่สำนักงานที่ดินหรือสาขาที่แปลงที่ดินตั้งอยู่ จะมี 15 ขั้นตอน ตั้งแต่ 1. รับบัตรคิว จนถึงขั้นตอน 15 แจกโฉนดที่ดินแปลงแบ่งแยก ค่าใช้จ่ายรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน
เนื้อที่ไม่เกิน 5 ไร่ เวลาทำการ 1 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 3,480 บาท เนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่ เวลาทำการ 4 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 13,320 บาท เป็นต้น”

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดินกล่าวว่า ปัจจุบันประชาชนสามารถค้นหาข้อมูลที่ดิน ค้นหา
ตำแหน่งที่ตั้งที่ดินทั่วประเทศ ฟรี โดยดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน LandsMaps สามารถค้นหาข้อมูลที่ดินได้ด้วยตนเอง ได้แก่ รูปแปลงที่ดิน ตำแหน่ง (หมายเลขระวาง เลขที่ดิน เลขโฉนดที่ดิน หน้าสำรวจ ตำบล-อำเภอ-จังหวัด ) เนื้อที่ (ไร่ งาน ตารางวา) สภาพพื้นที่เห็นได้จากภาพดาวเทียม และค่าพิกัดแปลง ค่าธรรมเนียม ภาษี อากร ค่าใช้จ่ายในการรังวัด กรมที่ดินได้เพิ่มช่องทางเข้าถึงข้อมูลที่ดิน 4 ช่องทาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน ไม่ต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดิน สามารถทราบรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!