ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นำพุทธศาสนิกชน ทำบุญตักบาตร โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ

วันที่ 25 ก.ย. 2563 เวลา 07.00 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วยนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายศุภภิมิตร​ เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) ณ วัดเขาถ้ำ ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก
โดยในปีงบประมาณ 2563 จังหวัดตากได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัดปฏิบัติธรรม ทำบุญตักบาตร พัฒนาจิตใจ มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) ตามนโยบายของรัฐบาลและแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดตาก โดยยึดหลักปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนของศาสนา น้อมนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ ธำรงรักษาไว้ซึ่งวิถีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!