อบจ.แพร่ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงาน ป.ป.ช. พร้อมรับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติอปท. ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต ระยะที่ 2 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562)

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงาน ป.ป.ช. พร้อมรับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต ระยะที่2 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562) ณ ห้องนนทบุรี 1 ชั้น 3 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี

นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่ เปิดเผยว่า อบจ.แพร่ ได้รับการคัดเลือกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต มาตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2557-2559 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้จัดทำแผนปฏิบัติการและขยายผลเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตไปยังหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน สถานศึกษารวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในจังหวัดแพร่ ซึ่งถือเป็นระยะแรก โดยระยะที่2 ก็มีแผนปฏิบัติการขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้นอีก เพื่อขยายผลให้ทุกหน่วยงานตระหนักถึงปัญหาและป้องกันการทุจริต

นอกจากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต ปี 2559 โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการคัดเลือกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต ปี 2559 จำนวน 23 แห่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต ระยะที่ 2 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562) จำนวน 25 แห่ง

ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต ขยายผลและขยายเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตต่อไป ส่งผลถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในท้องถิ่น เกิดความตระหนักถึงปัญหาการทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อประเทศ และเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรม และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตภายในท้องถิ่นของตนได้อีกทางหนึ่งเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริหารราชการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม รวมทั้งดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต และเพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!