นักศึกษาภาควิชาศิลปกรรม มร.ชม. สร้างชื่อเสียงคว้ารางวัลระดับประเทศ

อาจารย์เอกพงศ์ สุริยงค์ หัวหน้าภาควิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่ภาควิชาศิลปกรรมได้มีการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการด้านองค์ความรู้ทางศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ นั้น ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นักศึกษาภาควิชาศิลปกรรม ได้สร้างสรรค์ผลงานและได้รับรางวัลในระดับประเทศ ดังนี้

นายกฤตประพันธ์ ใจเที่ยงพันธ์, นายพิเชฐ  พินิจ และ นายสกล หล้าหิบ นักศึกษาภาควิชาศิลปกรรม ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปศึกษา ในนามทีม ART CMRU TEAM มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันการประกวดผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การสร้าง ภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด หัวข้อ “สร้างพื้นที่ปลอดภัย ลดนักเสพหน้าใหม่ เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด” (Save Zone, No New Face) ประเภทคลิปวิดีโอ โดยได้รับมอบรางวัล เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กันยายน  2563 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ  นคร ชั้น  3 อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา)

นายวุฒิชัย บัวติ๊บ นักศึกษาภาควิชาศิลปกรรม ชั้นปีที่ 2 หลักสูตรศิลปศึกษา ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ณ หอศิลป์เจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร ได้รับมอบรางวัล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563

นางสาววรรณวารี นารายณ์ นักศึกษาภาควิชาศิลปกรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ระดับอุดมศึกษา โครงการการประกวดภาพวาด เนื่องโอกาสครบรอบ 100 ปีชาตกาล พลเอกเปรม ติณสูลานนท์  โดยได้รับมอบรางวัลเมื่อวันพุธที่ 26  สิงหาคม 2563

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!