วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา

วันเสาร์ ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2563 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2563 รวมระยะเวลา 2 วัน 1 คืน นายบันจวบ ก้อฝั้น ประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษา กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง เป็นประธานพิธีกล่าวเปิดงาน

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ให้นักเรียน นักศึกษา เพื่อให้นักเรียนนำหลักธรรมมาใช้เป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ และเพื่อให้นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น ในด้านความอดทน ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ กตัญญู รู้วินัย ห่างไกลอบายมุข

กิจกรรมครั้งนี้มีคณะครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของวิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 43 คน และมีนักเรียน/นักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช.1, ปวส.1 จำนวน 200 คน ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!