โครงการจ้างงานเด็กจบใหม่ (Co-payment) รัฐช่วยเสริม..เอกชนช่วยสร้าง ผู้สนใจลงทะเบียน ได้ที่ www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com

นายสุธรรม บัวแก้ว จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามนโยบายรัฐบาล ที่ให้ความสำคัญกับการเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายลง สนับสนุนการจ้างงานระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้จบการศึกษาใหม่ มุ่งเน้นให้คนไทยต้องมีงานทำในทุกพื้นที่ สนับสนุนการจ้างงานที่มั่นคงและต่อเนื่อง เน้นเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพิ่มศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนเพื่ออนาคตของประเทศไทย โดยจ้างงานเด็กจบใหม่ จำนวน 260,000 อัตรา รัฐบาลช่วยเอกชนสนับสนุนเงินค่าจ้าง 50% สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท ต่อคนต่อเดือน เพื่อการดูแลผู้ว่างงานอย่างครอบคลุมทั่วถึง จึงกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2. อายุไม่เกิน 25 ปี บริบูรณ์ หรือหากมีอายุเกิน 25 ปี ต้องจบการศึกษาในปีการศึกษา 2562 – 2563 เท่านั้น

โดยจะมีการสนับสนุนการจ้างงานผู้จบการศึกษาใน 3 กลุ่ม ได้แก่ วุฒิปริญญาตรี, วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)/ม.6

ทั้งนี้ ได้กำหนดฐานเงินเดือน ตามวุฒิการศึกษา คือ วุฒิ ม.6 จำนวน 8,690 บาท, วุฒิ ปวช. จำนวน 9,400 บาท, วุฒิ ปวส. จำนวน 11,500 บาท และวุฒิ ป.ตรี จำนวน 15,000 บาท ระยะเวลา 12 เดือน

ส่วนคุณสมบัติของนายจ้างและสถานประกอบการ ต้องอยู่ในระบบประกันสังคม ไม่มีการเลิกจ้างลูกจ้างเดิมเกินกว่าร้อยละ 15 ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ได้รับพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการและ ทำสัญญาจ้างงานผู้จบการศึกษาใหม่เข้าทำงาน เป็นระยะเวลา 1 ปี

สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนายจ้าง/สถานประกอบการและผู้จบการศึกษาใหม่ที่สนใจและมีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ลงทะเบียนผ่านระบบได้ที่ www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112744 – 6 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น