เปิดโครงการฝึกอบรมปลูกจิตสำนึกความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ของ ตร.ภาค 5

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา (วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายชุ่ม พงษ์คีรี หน.ภาควิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมปลูกจิตสำนึกความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ของตำรวจภูธรภาค 5 โดยมีวิทยากรจิตอาสา ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรี ผอ.สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา ร.ต.ต.พิชญนันท์ อนันชัย รอง สว (ป.) กก.ตชด.33 นายหมวดเอกจิรพล สนธิคุณ ปลัดอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ต.อ.ปิยพันธ์ ภัทรพงษ์สินธุ์ รอง ผบก.ภ.จ.เชียงใหม่ พ.ต.อ.กฤษฎา พงษ์สุวรรณ ผกก.สภ.เกาะคา จ.ลำปาง พ.ต.อ.หญิง ธนิษฐา น้อยภู่ สังกัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีผู้ให้การสนับสนุน นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผวจ.เชียงใหม่/ผอ.ศอ.จอส.จ.เชียงใหม่ พล.ต.ท.ประจวบ วงค์สุข ผบช.ภ.5 พล.ต.ต.พิเชษฐ์ จีรนันตสินธ์ ผบก.ภจ.เชียงใหม่ นายศรัณยู มีทองคำ รอง ผวจ.เชียงใหม่/รอง ผอ.จอส.จ.เชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รอง ผวจ.เชียงใหม่/รอง ผอ.ศอ.จอส.จ.เชียงใหม่ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ว่าที่ ร.ต.บำรุงเกียรติ วินัยพานิช นายอำเภอสันป่าตอง/ผอ.ศอ.จอส.อ.สันป่าตอง รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สว่างจิต
ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ต.อ.อภิชาติ รักพงษ์ ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 นายพิษณุ พรมพราย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา มทร.ล้านนา (ควบคุมภาพ) นายจักร์รินทร์ ชื่นสมบัติ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา มทร.ล้านนา (ควบคุมเสียง)


โดยกิจกรรมอบรมขยายผลในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” และการดำเนินชีวิตโดยใช้เกษตรทฤษฎีใหม่ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิทยากรจิตอาสาพระราชทาน 904 บรรยายเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย และการเป็นจิตอาสาที่ดี การแนะนำเรื่องการปฏิบัติเป็นจิตอาสา การเป็นประชาชนจิตอาสา และการน้อมนำเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การแนะนำการทำโคก หนอง นา การปลูกฝังวินัยจราจรให้กับผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคณะของมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนาตามโครงการฝึกอบรมปลูกจิตสำนึกความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ของตำรวจภูธรภาค 5 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 160 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!