วธ.แพร่จัดมอบรางวัลงานด้านสนับสนุนศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม

นายพิสันต์ จันทรศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ เผยว่า จังหวัดแพร่ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ได้ดำเนินการสนับสนุนงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม โดยจัดโครงการจำนวน 2 โครงการ ได้แก่
1. โครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ความสำคัญกับเยาวชนต้นแบบที่ได้ปฏิบัติตามวิถีทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคม โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสามารถเล่นดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะการแสดง อย่างน้อย 1 ชนิด ให้สามารถบังเกิดผลเป็นรูปธรรม
2. โครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กิจกรรมประกวดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ภายใต้หัวข้อ “ทำดี…ไม่ต้องเดี๋ยว” ระดับจังหวัด เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้ผลิตสื่อที่ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม


เมื่อวันที่ 28กันยายน ๒๕๖๓ นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานฯ มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
1. โครงการเยาวชนต้นแบบด้นดนตรีไทย ประจำปี 2563
มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร แก่เยาวชนต้นแบบดนตรีไทยระดับดีเด่น ประเภทมัธยมศึกษา นางสาวอังคนา พันดวง
มอบเกียรติบัตร แก่เยาวชนต้นแบบดนตรีไทย ระดับประถมศึกษา เด็กชายภูดิศ จากน่าน
มอบเกียรติบัตร แก่สถานศึกษาที่สนับสนุนโครงการฯ
1) โรงเรียนจรูญลองรตนาคาร
2) วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่

2. โครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กิจกรรมประกวดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ภายใต้หัวข้อ “ทำดี…ไม่ต้องเดี๋ยว” ระดับจังหวัด จำนวน ๓ รางวัล ได้แก่
– รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงาน “ทำดีกึ่งสำเร็จรูป (The Instant Good)”
โดย ทีม ออริจินัล จีซี ประกอบด้วย
นายนพรัตน์ จิตนารินทร์
นายปรเมษ โพธิรังสิยากร
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ ผลงาน “Don’t wait…Goodness”
โดย ทีม อนุบาลจรูญลองรัตนาคารฟิล์ม ประกอบด้วย
ดร.ปรีชาชาญ อินทรชิต
นายกษรัช ปุญชุพิศาล
นางสาววิไลวรรณ กันกา
– รางวัลรองชนะเลิศอันดั
บสอง ได้แก่ ผลงาน “ขา…ตั้ง”
โดย ทีมจากโรงเรียนสองพิทยาคม ประกอบด้วย
นายราชพฤกษ์ สะอิ้งแก้ว
นางสาวบุญฑริกา ยะอินต๊ะ
นางสาวพัตรวิมล นันทะวงศ์

ทั้งนี้ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ กล่าวรายงานผลดำเนินการต่อที่ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประจำเดือนกันยายน พร้อมด้วยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวฯ ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!