รพ.นครพิงค์ จัดอบรมการประเมินความเสี่ยงในการทำงานตามมาตรฐาน ISO 45001:2518

วันที่ 28 กันยายน 2563ณ ห้องประชุมชัชวาลย์  ศิรินิรันดร์ โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.ชียงใหม่ นายแพทย์ธีรวัฒน์  วงศ์ตัน หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลนครพิงค์ ให้เกียรติมาเป็นประธาน เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากร: 2P Safety  :  Personnel Safety Goals  ปีงบประมาณ 2563 การประเมินความเสี่ยงในการทำงานของบุคลากรตามมาตรฐาน ISO 45001 : 2018

นายแพทย์ธีรวัฒน์  วงศ์ตัน หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลนครพิงค์ กล่าวว่า ความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาลนครพิงค์ เป็นเรื่องที่สำคัญ เนื่องจากบุคลากรในโรงพยาบาลเป็นประชากรกลุ่มที่ประกอบอาชีพทางด้านการให้บริการกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งของประเทศ และงานในโรงพยาบาลมีลักษณะและกระบวนการทำงานที่มีความซับซ้อน ไม่น้อยไปกว่างานในภาคอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการอื่นๆ จึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาทางด้านสุขภาพหรืออุบัติเหตุจากการทำงานสูง นับเป็นเรื่องน่ายินดี ที่ตัวแทนจากทุกหน่วยงานได้มาเรียนรู้เรื่องการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อนำความรู้นี้ไปประกอบการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมงานและสภาพแวดล้อมการทำงาน รวมทั้งการจัดการแก้ไขควบคุมความเสี่ยงเพื่อบุคลากรของโรงพยาบาลนครพิงค์ ซึ่งเป็นพี่ เป็นน้อง เป็นเพื่อนร่วมงาน ให้มีความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการก่อให้เกิดวัฒนธรรม ความปลอดภัยในโรงพยาบาลนครพิงค์ของพวกเราต่อไป

นายแพทย์ปัณณวิช  จันทกลาง หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์ กล่าวว่า ความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากรเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ ที่จะต้องมีการดำเนินการอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การประเมินความเสี่ยงกิจกรรมงานและสภาพแวดล้อมการทำงาน ไปจนถึงการจัดการแก้ไข ควบคุมความเสี่ยงนั้น ซึ่งทางโรงพยาบาลนครพิงค์ได้มีการดำเนินการทั้งมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation)และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก. 18001)  ตั้งแต่ ปี 2549จนถึงปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายเพื่อลดและควบคุมความเสี่ยงต่ออันตราย / อุบัติเหตุจากการทำงานของบุคลากร  เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร และช่วยสร้างภาพพจน์ความรับผิดชอบขององค์กร ทั้งต่อบุคลากรและต่อสังคม แต่ในปัจจุบัน ได้มีการยกเลิกมาตรฐานฯฉบับดังกล่าว และประกาศใช้มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 ใหม่ ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2561 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในข้อกำหนด จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีดำเนิน การให้สอดคล้องตามมาตรฐานฉบับใหม่ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามข้อกำหนด และเป็นปัจจุบัน

ในการนี้ ทางกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม จึงได้จัดโครงการอบรมความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากร: 2P Safety  : Personnel Safety Goals  ปีงบประมาณ 2563 การประเมินความเสี่ยงในการทำงานของบุคลากรตามมาตรฐาน ISO 45001 : 2018ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งประกอบไปด้วย หัวหน้าหน่วยงาน และ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยงของหน่วยงาน จำนวน 135 คน
มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากร การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร อาจารย์สุชาติ   จันทร์วิเมลือง ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจาก บริษัท เชฟรอน ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) มาเป็นวิทยากรการอบรมครั้งนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!