พัฒนาชุมชนลำปาง จัดกิจกรรม “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” ประจำปี 2563 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้นำชุมชน ที่มีผลงานดีเด่น

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ที่ หอประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” ประจำปี 2563 โดยมี นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้นำชุมชนที่มีผลงานดีเด่น ผ่านการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2563 ให้ผู้นำชุมชนดีเด่นทุกคนได้เกิดความภาคภูมิใจอย่างสูงสุด ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ตลอดจนสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ และส่งเสริมให้เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน และกิจกรรมส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชน ระหว่างผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ภาคีการพัฒนา และเจ้าหน้าที่
พัฒนาชุมชน เพื่อนำไปสู่การสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการชุมชน ให้มีประสิทธิภาพ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ส่วนราชการภาคีการพัฒนา ผู้นำกลุ่มองค์กรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ผู้นำคณะกรรมการพัฒนาสตรี รวม 225 คน

กิจกรรมฯ ดังกล่าว ประกอบด้วย พิธีมอบโล่รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น ระดับจังหวัด ได้แก่ บ้านน้ำจำ หมู่ที่ 7 ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร  และพิธีมอบโล่รางวัล สิงห์ทองและเข็มเชิดชูเกียรติ ผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น พร้อมประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2563 จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนชาย นายเสกสรร แดงใส รางวัลชนะเลิศ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนหญิง นางสุพิชชา นวลอ้าย รางวัลชนะเลิศ ประเภทกลุ่มองค์กรชุมชนแกนนำสำคัญ ในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัด คือ บ้านท่าช้าง หมู่ 2 ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน  และรางวัลชนะเลิศ ประเภทศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนระดับตำบลดีเด่น ระดับจังหวัด ได้แก่ ศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชน ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง

กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด และรางวัลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวม 49 รางวัล ประกอบด้วย

โล่เกียรติคุณข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2563 จำนวน 4 รางวัล คือ นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง นางขวัญจิต ชัยฟู พัฒนาการอำเภอแม่ทะ นายแสงระวี หน่อยศ พัฒนาการอำเภอห้างฉัตร และนายสมคิด ปันทะสืบ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สพอ.เมืองลำปาง

รางวัลเชิดชูเกียรติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร จำนวน 7 รางวัล ได้แก่ นายอดิเรก อุ่นโอสถ นายอำเภองาว นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง นายสันติ วิทวุฒิศักดิ์ พัฒนาการอำเภองาว นายทินกร มาชม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พช.ลำปาง นายปิติภัทร มาทา นักวิชาการชุมชนปฏิบัติการ พช.อำเภองาว นายปวรณนต์ อินลวง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พช.อำเภอสบปราบ นางภัทธญา สดขื่น นักวิชาการชุมชนชำนาญการ พช.อำเภอเมืองปาน

รางวัลเชิดชูเกียรติผู้เชี่ยวชาญด้านทุนชุมชนดีเด่น 2 รางวัล คือ น.ส.เกสร คำไวโย นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ อำเภอเสริมงาม และน.ส.รัตนา ทำการดี นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ อำเภองาว

เกียรติบัตรรางวัลกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น 13 รางวัล ประกอบด้วย ประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น ระดับจังหวัด รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 บ้านทุ่งขาม หมู่ 7 ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 บ้านขอเหนือ หมู่ 9 ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน , ประเภทผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด รองชนะเลิศอันดับ 1 นายอภิชัย คำป่าตัน และ นางจันทร์แจ่ม กันทะโย รองชนะเลิศอันดับ 2 นายสามารถ ชัยลังกาตุ้ย และ นางมนัสนันท์ สมกูล , ประเภทองค์กรชุมชนแกนนำหลักสำคัญ ในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่น ระดับจังหวัด รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักเชียงดาแบบครบวงจร ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ รองชนะเลิศอันดับ 2 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านขอเหนือ ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน , ประเภทศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนระดับตำบลดีเด่น ระดับจังหวัด รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน รองชนะเลิศอันดับ 2 ศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน

ประเภทครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ระดับจังหวัด 3 รางวัล รางวัลชนะเลิศ นางจิดาภา เทพวงค์ รองชนะเลิศอันดับ 1 นายอรุณ นนทมาลย์ รองชนะเลิศ อันดับ 2 นางดวงดาว กูริโอโสในอาร์เร็ตตรี้

รางวัลเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 6 รางวัล รางวัลชนะเลิศ ระดับเขตตรวจที่ 15 กลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง และติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอห้างฉัตร รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัด สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง และติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอวังเหนือ รองชนะเลิศ ระดับจังหวัด สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง และติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอสบปราบ

รางวัลคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาลดีเด่น ชนะเลิศระดับจังหวัด คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลเมืองล้อมแรด อำเภอเถิน รองชนะเลิศอันดับ 1 คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม รองชนะเลิศอันดับ 2 คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง

รางวัลการจัดทำสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้แก่หมู่บ้านห้วยส้ม หมู่ 9 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!