รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ มอบประกาศนียบัตร การอบรมเฉพาะทาง สาขาการพยาบาล เวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต

รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บํารุงกิจ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร การอบรมเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) รุ่นที่ 12 และการอบรมเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การล้างไตทางช่องท้อง) รุ่นที่ 4 และ 5 ประจำปีการศึกษา 2563

โดยมี ดร.หรรษา เทียนทอง หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลฯ และ อ.นพ.วุฒิเดช โอภาศเจริญสุข หัวหน้าหน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมในพิธี จัดโดยหน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!