กรมอนามัย ดึงผู้แทนฝ่ายไทย ประชุม ‘ASEAN Health Cluster 1: Promoting Healthy Lifestyle’ ครั้งที่ 6 ร่วมกับ 10 ประเทศอาเซียน

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องฝ่ายไทย ประชุม 6th Meeting of ASEAN Health Cluster 1: Promoting Healthy Lifestyle ผ่านระบบ Video Conference หารือร่วมในการดำเนินงาน 7 ประเด็นสุขภาพร่วมกับ 10 ประเทศอาเซียน


นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า กรมอนามัย ในฐานะ Country Coordinator ของ ASEAN Health Cluster 1: Promoting Healthy Lifestyle ของกระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย จัดการประชุม 6th Meeting of ASEAN Health Cluster 1: Promoting Healthy Lifestyle ฝ่ายไทยผ่านระบบ Video Conference โดยมีผู้แทนจากกรมควบคุมโรค กรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย และผู้แทนจากสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) ร่วมประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานประเด็นสุขภาพทั้ง 7 ประเด็น ได้แก่ ด้านโรคไม่ติดต่อ การป้องกันการบริโภคแอลกอฮอล์และยาสูบ การป้องกันการบาดเจ็บ การป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริม ด้านสุขภาพจิต การส่งเสริมด้านผู้สูงอายุสุขภาพดี
การส่งเสริมด้านโภชนาการและการบริโภคที่ดี โดยคณะผู้แทนไทยได้ร่วมนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปี พ.ศ. 2559 – 2563 และ ความร่วมมือในกิจกรรมใหม่ที่จะดำเนินการในปี พ.ศ.2564 – 2568
โดยประเทศไทยได้เป็นผู้นำในการดำเนินกิจกรรมสำคัญ เช่น ด้านโภชนาการ ด้านโรคไม่ติดต่อ และการส่งเสริม
ผู้สูงอายุสุขภาพดี เป็นต้น การแลกเปลี่ยนข้อมูลระดับภูมิภาค จึงเป็นประโยชน์อย่างหนึ่งต่อการดำเนินงานทั้งใน
และต่างประเทศ


​“ทั้งนี้ จากผลการประชุมฯ กรมอนามัยและภาคีที่เกี่ยวข้องคาดหวังให้ประเทศสมาชิกให้ความสำคัญกับความร่วมมือในการดำเนินงานตามกิจกรรมในแผนปฏิบัติการ และเห็นความสำคัญของกิจกรรมและโครงการ ที่จะช่วยผลักดันประเด็นสุขภาพในกลุ่ม Cluster 1: Promoting Healthy Lifestyle ต่อไปในอนาคตซึ่งกรมอนามัยในฐานะผู้แทนประเทศไทย จะได้นำเสนอในการประชุมประจำปีของ ASEAN Health Cluster 1 ในปีนี้ ซึ่งประเทศมาเลเซีย
เป็นเจ้าภาพการประชุมร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ และสำนักงานเลขาธิการอาเซียนต่อไป” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น