สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสวนาเรื่องขอแก้ไขความเหลื่อมล้ำสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของผู้รับบำเหน็จ

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และ การเสวนาเรื่องขอแก้ไขความเหลื่อมล้ำสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
ของผู้รับบำเหน็จรายเดือน/อายุราชการไม่ถึง 25 ปี ขอสิทธิรับบำเหน็จรายเดือน/การปรับระดับชั้นงานและเปลี่ยนตำแหน่งสายงานของลูกจ้างประจำ ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพฯ ได้รับเกียรติจาก ท่านสุชาติ กลัดสุข ผอ.สพม.2 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาฯ

พร้อมทั้งมีการเสวนา
1. เรื่องการขอแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำสวัสดิการรักษาพยาบาลและอายุราชการไม่ถึง 25 ปีให้ได้รับสิทธิบำเหน็จรายเดือน และแก้ไขปัญหาพนักงานอัตราจ้าง สพฐ. ผู้ร่วมเสวนาฯ นพ.บัญญัติ เจตนจันทร์ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดระยอง / ท่านปรีดา บุญเพลิง หัวหน้าพรรคครูไทยเพื่อประชาชน / ดร.โรจนศักดิ์
แสงธศิริวิไล เลขาธิการสมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนเพื่อสังคมประเทศไทย / ผอ.เสกสรร พหลเวชร์ ผู้แทน
กรมบัญชีกลาง / ดร.สาธุ อนุโมทามิ โดยมี นายวิชาญ ชัยชมภู ผู้ดำเนินการสัมมนาฯ
2. การปรับชั้นงานและการเปลี่ยนตำแหน่งสายงาน วิทยากร อาจารย์วรรณทิพย์ มหัทธนพิศาลกิจ และ น.ส.ญาณิศา ศิริรัตน์ (จากกลุ่มพัฒนาระบบลูกจ้าง กรมบัญชีกลาง)
3. เรื่องกองทุน กสจ. วิทยากร ผอ.ไว คงทวี (ประธานกรมการกองทุน กสจ.)
4. เรื่อง ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. วิทยากร ผอ.วีระศักดิ์ แสงสารพันธ์ (ผอ.สำนัก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.)

มีลูกจ้างประจำ และข้าราชการ ในสังกัดกระทรวงศึกษาฯ และกระทรวงการอุดมศึกษา และกระทรวงการท่องเที่ยวฯ และกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ จำนวน 309 คน สมาคมลูกจ้าง สพฐ. ขอขอบพระคุณทุก ๆ ท่าน
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงทำให้การประชุมสัมมนาฯ ครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!