ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนคนใหม่ ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมกันคิด เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ถูกต้องและโปร่งใส

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 12 ต.ค 63 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนคนใหม่ ได้เปิดพบปะกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน และทุกภาคส่วนขึ้นที่ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน หลังเดินทางมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นวันแรก เพื่อชี้แจงแนวทางประเด็นการพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน


โดยนายสิธิชัยฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้กล่าวกับทุกภาคส่วนว่า “ ตนรับราชการบรรจุงานครั้งแรกอยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดังนั้นจึงมีข้อมูลและรับทราบปัญหาต่าง ๆ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนดีอยู่แล้ว โดยการบริหารงานของตนนั้น ยึดการต่อยอดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนเดิม ซึ่งมีเป้าหมายการพัฒนาตามสโลแกนที่ว่า “เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เปิดประตู่สู่ตะวันตก ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจให้ยั่งยืน บนพื้นฐานแห่งความพอเพียง “ ซึ่งมีประเด็นการพัฒนาหลัก ๆ อยู่ 5 ประเด็น ประกอบด้วย ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและยั่งยืน 2.พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน 3. การยกระดับคุณภาพชีวิตแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 4. การจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างย่างยืน และ 5. การพัฒนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงภายในและความมั่นคงตามแนวชายแดน


ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวต่อไปอีกว่า “ ตามยุทธศาสตร์ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่วางไว้ หากจะสามารถขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายทุกภาคส่วน ทุกองค์กรจะต้องเข้ามาร่วมช่วยกันคิด ช่วยกันทำคนละไม้คนละมือ การวางแผนการพัฒนาจะต้องเอาข้อมูลและข้อเท็จจริงเท่านั้น ห้ามเอาความรู้สึกสอดแทรกเข้าใส่อย่างเด็ดขาด ทุกอย่างจะต้องดำเนินการตามแผนที่ถูกต้อง และทุกแผนจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติ ดังนั้นตนจะเปิดโอกาสทุกเวทีให้ได้แสดงออก เพื่อร่วมกันคิดจะได้มีข้อเสนอแนะที่หลากหลาย เน้นขบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและทุกระดับเป็นสำคัญ ผู้ว่าแม่ฮ่องสอนกล่าวอีกว่าหลักการทำงานนั้นมีมากมาย แต่ “ หัวใจสำคัญของธรรมาภิบาล คือความโปร่งใสและการมีส่วนร่วม ถ้าหากทุกคนมาร่วมช่วยกันคิด นอกจากจะสามารถพัฒนาได้ตรงเป้าหมายแล้ว ยังเกิดความโปร่งใสตามมาอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!