เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมหารือ แนวทางแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำ

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหารือ แนวทางแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำ กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีตัวแทนจากพาณิชย์จังหวัดฯ, กรมการข้าว เข้าร่วมประชุมหารือ ทั้งนี้กลุ่มเกษตรกร ได้เสนอให้มีการ จัดการประชุมร่วมกันระหว่าง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่, เกษตรจังหวัดเชียงใหม่, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสกกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โรงสี, ท่าข้าว, พ่อค้าคนกลาง และผู้แทนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในจังหวัดเชียงใหม่ ไม่เกินอำเภอละ 3 คน และให้การช่วยเหลือในเรื่องราคารับซื้อไม่ต่ำกว่า กิโลกรัมละ 10 บาท ทั้งนี้จะมีการนัดหารือในประเด็นดังกล่าวอีกครั้ง ภายในวันพฤหัสบดีนี้ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ เรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!