ท่าน ว.วชิรเมธี จัดทอดกฐินสามัคคี ไร่เชิญตะวัน สาขา 2 เตรียมสร้างอาคารที่พัก สําหรับครูจิตอาสาสอนเด็กด้อยโอกาส

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์วิปัสสนาสากล ดอยวาวี (ไร่เชิญตะวัน สาขา 2) ม.20 บ้านเลาลี ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โดย ท่านเจ้าคุณพระเมธิวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) ผู้ดูแล ได้จัดทำบุญทอดกฐินสามัคคี โดนมี นายบูรณ์ล้อม ดีเสริมยศ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอ
แม่สรวย พร้อมด้วยศรัทธาประชาชนผู้ใจบุญเข้าร่วมงานทำบุญทอดกฐินสามัคคีสำหรับศูนย์วิปัสสนาสากล ดอยวาวี (ไร่เชิญตะวัน สาขา 2) แห่งนี้ได้พัฒนามาจากวัดบ้านเลาลีเดิม โดยท่านเจ้าคุณพระเมธิวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) ได้จัดตั้งเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม สอนการเจริญสมถะและวิปัสสนากรรมฐาน โดยจัดเป็นสาขา 2 ของไร่เชิญตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่ที่ หมู่ 20 บ้านเลาลี ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

เนื่องจากสถานที่แห่งนี้ มีเด็กเยาวชนอยู่จํานวนมาก ที่ยังขาดโอกาสทางการศึกษา โดยเฉพาะการเรียนการสอน เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ที่ต้องการมุ่งเน้นให้เด็ก ๆ ฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อนําไปใช้ได้จริง ในโลกที่เชื่อมต่อกับสากล นานาอารยประเทศ ในยุคปัจจุบัน ซึ่งการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนั้น หากเด็ก ๆ ได้รับโอกาส เรียนกับเจ้าของภาษา ที่มีทักษะการสอน และมีจิตอาสา ขึ้นมาสอนบนดอยวาวี ตามช่วงเวลาต่างๆ ที่กําหนดในแต่ละเทอมแล้ว จะเป็นการเปิดโลก เปิดโอกาสทางการศึกษา ให้กับเยาวชน ได้มีอนาคตที่ดี มีช่องทางที่เปิดกว้างต่อการศึกษาต่อไปและทางศูนย์วิปัสสนาฯ จึงเห็นว่า ยังไม่มีที่พักอาศัย เพื่ออํานวยความสะดวก ให้กับครูจิตอาสา ที่เต็มใจจะขึ้นมาทําหน้าที่ครู เพื่อถ่ายทอดวิชาความรู้ สอนภาษาอังกฤษ ให้กับเยาวชน บนดอยวาวี จึงได้จัดทำบุญทอดกฐินสามัคคี เพื่อเป็นปัจจัยในการก่อสร้างอาคารที่พัก สําหรับครูจิตอาสา ที่จะมาสอนเด็กๆ โดยครูเหล่านั้น ไม่รับค่าจ้างและสิ่งตอบ แทนใดๆ เพราะมาด้วยใจกรุณา ด้วยจิตโพธิสัตว์ ซึ่งทางศูนย์ฯ ต้องดูแล เรื่องที่พักอาศัยนี้ เป็นพื้นฐานการอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!