“ซันสวีท” ร่วมกับ พันธมิตร ผนึกความร่วมมือ คณะผลิตกรรมการเกษตร ม.แม่โจ้

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ดร.องอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ ระหว่างคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย ผศ.ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดี บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด โดย ดร.ยงค์ยุทธ ปานสูง กรรมการบริษัท ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืช และบริษัท ไฮโดรไทย จำกัด โดย คุณไพฑูรย์ ติโลกวิชัย รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ผลิตปุ๋ยตราเรือใบ เพื่อร่วมกันพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ และนำงานวิจัยเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวโพดหวานเพื่ออุตสาหกรรม

ทั้งนี้การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ในการสร้างความร่วมมืออันนำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ สามารถนำองค์ความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุด ทั้งภาคอุตสาหกรรม และภาคการศึกษา ก่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาข้าวโพดหวานที่ครบวงจร ตลอดจนร่วมกันสนับสนุนด้านปัจจัยการผลิตข้าวโพด ที่สามารถเพิ่มคุณภาพของผลผลิต ส่วนกรอบและแนวทางในการดำเนินการ จะเป็นในลักษณะในเชิงการศึกษา วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโนยีทางการเกษตร เพื่อพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ

ดร.องอาจ กิตติคุณชัย กล่าวว่า การลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นก็จะเกิดกับทุกฝ่าย รวมถึงมีการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเกษตร และเทคโนโลยีการเกษตรได้อย่างต่อเนื่อง และนักศึกษา นักวิจัยก็จะมีความภาคภูมิใจในผลงานและความสำเร็จของตนเองด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น