แรงงานภาคอิสระ ม.40 เฮ มติ ครม. เห็นชอบปรับเพิ่มค่าทำศพแล้ว

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึง กระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม เพื่อให้ครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มทุกคนทุกวัย โดยเมื่อวันที 12 ตุลาคม 2563 มติคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา กำหนดหลักเกณฑ์และการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทนหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทน ของบุคคลที่สมัครเป็นผู้ประกันตน

โดยปรับปรุงการจ่ายประโยชน์ทดแทนค่าทำศพ และเงินสงเคราะห์กรณีถึงแก่ความตาย สำหรับบุคคลที่ไม่ใช่ลูกจ้าง แต่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบ (ทางเลือกที่ 1 และ2 )เข้ากองทุนเดือนละ 70 บาท หรือเดือนละ 100 บาท ถึงแก่ความตาย เดิมได้เงินค่าทำศพ 20,000 บาท เพิ่มเป็น 25,000 บาท เงินสงเคราะห์เดิม 3,000 บาท เพิ่มเป็น 8,000 บาท ผู้ที่จ่ายเงินสมทบ (ทางเลือกที่ 3 ) เข้ากองทุนเดือนละ 300 บาท ถึงแก่ความตาย เดิมได้ค่าทำศพ 40,000 บาท เพิ่มเป็นอัตราใหม่ 50,000 บาท ซึ่งจากการประมาณการณ์คาดว่าปี 2563 – 2564 สำนักงานประกันสังคมต้องจ่ายเงินค่าทำศพเพิ่มขึ้น 77 ล้านบาท เงินสงเคราะห์กรณีถึงแก่ความตายเพิ่มขึ้น 93 ล้านบาท

ซึ่งขั้นตอนต่อไป สำนักเลขาธิการรัฐมนตรี จะได้ส่งร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อตรวจพิจารณาร่างฯ ทั้งนี้ กระทรวงแรงงาน จะได้เร่งดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย เพื่อให้ออกเป็นพระราชกฤษฎีกา และประกาศใช้บังคับโดยเร็ว เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันให้กับผู้ประกันตน ตามมาตรา 40 และจูงใจให้แรงงานภาคอิสระที่ยังไม่ได้รับความคุ้มครอง จากสำนักงานประกันสังคมให้เข้ามาอยู่ในระบบมากขึ้น

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
สอบถามประกันสังคม โทร. 1506 ให้บริการ 24 ชม.

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!