เร่งส่งเสริมพัฒนาOTOPสะท้อนอัตลักษณ์เชียงราย

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ เร่งส่งเสริมพัฒนาOTOPให้ได้มาตรฐานสะท้อนความเป็นอัตลักษณ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายวันที่ 10-11 ตุลาคม 2563 ศูนย์วิจัยปัญหาสังคมและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาระบบคุ้มครองสังคมและศูนย์เรียนรู้ชนิดพันธุ์ไทในล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการ “พัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอปให้ได้มาตรฐานบนฐานอัตลักษณ์ล้านนาเพื่อรองรับการท่องเที่ยวชุมชน” โดยมี ดร.วิชุลดา มาตันบุญ นักวิจัย ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าโครงการและทีมงาน ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ตะกร้าหวายให้ได้มาตรฐานบนฐานอัตลักษณ์ชุมชน

โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน สะท้อนอัตลักษณ์ของพื้นที่ เป็นการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้สมาชิก และสามารถพัฒนากลุ่มให้ได้รับการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ระดับ 4 และ 5 ดาวได้ในอนาคต ณ บ้านหนองแรดใต้ ตำบลหนองแรด อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!