สพม.34 ร่วมกับสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พ.ว.) จัดอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

วันที่ 17 ตุลาคม 2563 นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ในสังกัด สพม.34 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนด้วยการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนแบบ Active Learning ผ่านกระบวนการคิดขั้นสูงแบบ GPAS 5 Steps เพื่อสร้างผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และพร้อมเป็นพลเมืองในยุค Thailand 4.0 ได้รับความร่วมมือจากสำนักพัฒนาวิชาการ (พ.ว) โดย ผศ.ดร.กรัณศุภมาส เอ่งฉ้วน อาจารย์ด้านภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร ณ โรงเรียนวมินทราชูทิศพายัพ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 158 คน
ทั้งนี้มี นายธัชกร สายทอง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อม ศน.ศิริกร ปวงคำคง ศน.อรสา ดีทุ่ง ศน.ปฏิภาณ โรจน์รุ่ง ศน.ปิยะนัฐ กันทา และศน.พัชรินทร์ กันวะนา ประสานงานและอำนวยความสะดวก

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!