ป.ป.ส. เปิดผลการดำเนินงานปฏิบัติการร่วมหน่วยงานภาคีต่อหมู่บ้าน/ชุมชน 23,140 แห่ง ตลอดปีงบฯ 2563

วันที่ 18 ตุลาคม 2563 พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (รองเลขาธิการ ป.ป.ส.) ได้รับมอบหมายจากนายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. ให้กำกับดูแลงานด้านการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายของสำนักงาน ป.ป.ส. ซึ่งได้เปิดเผยว่า ตามนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่มุ่งเน้นการลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอันเกิดจากปัญหายาเสพติด โดยสำนักงาน ป.ป.ส. ได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายในการปราบปรามกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่แพร่ระบาด จำนวน 23,140 หมู่บ้าน/ชุมชน ในห้วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ส.ได้มีการปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานภาคีทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมการปกครอง และกองทัพ เป็นการประจำ เพื่อลดความรุนแรงและผลกระทบของปัญหายาเสพติดที่สร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนและสังคม

พ.ต.ต.สุริยา รองเลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า สำหรับผลการดำเนินงาน “เปิดปฏิบัติการชุมชนสีขาวสร้างสุข” ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ที่สำนักงาน ปปส.ภาค 1-9/ ปปส.กทม. และสำนักปราบปรามยาเสพติด ได้รับมอบหมายให้ประสานการปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องนั้น มีผลการดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ดำเนินการปิดล้อมตรวจค้น ตั้งจุดตรวจ จุดสกัดแล้ว 23,140 หมู่บ้าน/ชุมชน ใน 6,008 ตำบล 1,038 อำเภอ ทั่วประเทศ โดยสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 40,688 ราย ในจำนวนดังกล่าวเป็นข้อหาสำคัญ ได้แก่ ครอบครองเพื่อจำหน่าย ครอบครอง และเสพ รวมคิดเป็นร้อยละ 90

2. ยึดของกลางยาบ้า 55 ล้านเม็ด ไอซ์ 4,488 กิโลกรัม กัญชาแห้ง 9,163 กิโลกรัม เฮโรอีน 72 กิโลกรัม น้ำต้มกระท่อม 118,587 ลิตร พืชกระท่อม 8,409 กิโลกรัม คีตามีน 43 กิโลกรัม ฝิ่น 20 กิโลกรัม ต้นกัญชา 2,051 ต้น ต้นกระท่อม 630 ต้น และยาแก้ไอ 3,368 ขวด

 

3. นำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัด 4,797 คน จับกุมในคดีอาวุธปืนและคดีอาญาอื่น ๆ 203 ราย (ตรวจยึดอาวุธปืน 315 กระบอก และกระสุนปืน 1,536 นัด) และยึดอายัดทรัพย์สินมูลค่าประมาณ 60 ล้านบาท

 

พ.ต.ต.สุริยา รองเลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวอีกว่า นอกจากการดำเนินการต่อหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมายแล้ว สำนักงาน ป.ป.ส. ยังได้เปิดรับข้อร้องเรียนของประชาชนในการแจ้งเบาะแสยาเสพติด ผ่านสายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง ได้รับแจ้งรวม 17,549 เรื่อง ดำเนินการตรวจสอบแล้ว 15,861 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 90.38 ทั้งนี้ ในจำนวนดังกล่าวเป็นการแจ้งเบาะแสเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้องกับยาเสพติด จำนวน 396 ราย โดยตรวจสอบพบว่ามีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดจำนวน 77 ราย สามารถจับกุมเจ้าหน้าที่รัฐได้ 27 ราย นำเข้ากระบวนการบำบัด 20 ราย ดำเนินการทางวินัย 3 ราย ส่วนที่เหลืออยู่ในระหว่างสืบสวนเพิ่มเติม ซึ่งขอให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นในการแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้องกับยาเสพติดของสำนักงาน ป.ป.ส. โดยมีการดำเนินการสืบสวนหาข่าวเชิงลึก และมีการกำกับติดตาม ประสานงานกับผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับชั้นอย่างต่อเนื่อง ให้หมั่นคอยสอดส่องดูแล เฝ้าระวังพฤติการณ์ของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด เพื่อลดโอกาสความเสี่ยงไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

 

พ.ต.ต.สุริยา รองเลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวในตอนท้ายว่า นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. ได้ประกาศสานต่อแนวทางในการปราบปรามกลุ่มนักค้ายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ผ่าน “ปฏิบัติการ 1386 ชุมชนสีขาวสร้างสุข” เพื่อลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ลดพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด และสร้างความเชื่อมั่นในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล ดังนั้น หากพี่น้องประชาชนพบเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติด สามารถแจ้งสายด่วน สำนักงาน ป.ป.ส. โทร. 1386 ได้ตลอด 24 ชั่วโมงโดยทุกข้อมูลของผู้แจ้งจะถูกเก็บเป็นความลับ และได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ ขอขอบคุณทุกหน่วยงานและพี่น้องประชาชน ที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้หมู่บ้าน/ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ปลอดภัยจากยาเสพติด

Save Zone, No New Face พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด

ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย “สมัครใจเข้าบำบัด ไม่เสียประวัติ ไม่มีความผิด”

แจ้งเบาะแสยาเสพติด ผ่านสายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!