มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดประชุม คณะกรรมการเครือข่ายพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัดแพร่

เมื่อวันทึ่ 17 ตุลาคม2563 หาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ศูนย์ฯ แพร่ อบจ.แพร่ สนองนโยบายยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ใน มหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น มีนโยบายพัฒนาท้องถิ่น ด้วยการขับเคลื่อนระดมพลังประชาชนทุกภาคส่วนในจังหวัดแพร่ เข้าร่วมจัดทำยุทธศาสตร์ให้กับจังหวัดแพร่ ภายใต้บริบทข้อมูลความเป็นจริง ความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง ความเป็นไปได้ และมีรูปประธรรมเกิดความยั่งยืนในการพัฒนาจังหวัด วาระการประชุมครั้งนี้ ประเด็นสำคัญ คือ จัดเสนอสาระสำคัญแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์จังหวัดแพร่


โดยมี รศ.สังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมลํ้า สมาชิควุฒิสภา นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมลํ้า สมาชิกวุฒิสภาฯนายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล อดีตรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ และ นายสมหวังพ่วง บางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ร่วมเป็นเกียรติ ให้ข้อเสนอแนะ และ แลกเปลี่ยนทิศทาง แนวทางในการทำแผนแม่บทพัฒนาจังหวัดแพร่ ที่เป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์จังหวัดแพร่


ในการระดมพลัง ร่วมมือร่วมใจ ที่จะพัฒนาจังหวัดแพร่ ชึ่งผู้เข้าร่วมครั้งนี้ประกอบด้วยผู้แทน ตัวแทนทุกภาคส่วน หลากหลายกลุ่มอาชีพ อาทิ กลุ่มเครือข่ายเกษตร กลุ่มผู้แทนผู้นำ อปท ท้องถิ่น กลุ่มอุตสาหกรรมจังหวัด กลุ่มหอการค้าจังหวัด กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาจังหวัด กลุ่มเฟอนิเจอร์ไม้สัก กลุ่มอุสาหกรรมพลังงาน กลุ่ม OTOP กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มธุรกิจโรงแรมจังหวัดแพร่ กลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยว กลุ่มผู้ประกอบการด้านนวัตกรรม กลุ่มวัฒนธรรม ฯลฯการประชุมจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ 2563 เวลา 8.30 น ถึง 15.00 น ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ใน อ.เมือง อบจ.แพร่)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!