(มีคลิป) ประชาชนจิตอาสา จ.ลำปาง ร่วมทำความดีด้วยกาย บำเพ็ญประโยชน์พัฒนาศาสนสถาน

หลายหน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชนในเขตอำเภอเมืองลำปาง นำกลุ่มพลังมวลชนจิตอาสา ทั้งข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของรัฐ ส่วนราชการทุกสังกัด เยาวชนเด็กนักเรียน นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ และประชาชนจิตอาสาจากกว่า 40 ชุมชน ในเขตท้องที่อำเภอเมืองลำปาง รวมจำนวนกว่า 500 คน ร่วมกันจัดอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือครบชุด ลงพื้นที่ด้วยชุดจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ประกอบกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์” ทำความสะอาดศาสนสถาน บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม เฉลิมพระเกียรติและน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

โดยได้ร่วมกันประกอบกิจกรรมทำความดีด้วยกาย บำเพ็ญประโยชน์ปรับแต่งภูมิทัศน์พัฒนาทำความสะอาดแหล่งสถานที่สาธารณะศาสนสถาน ภายในบริเวณวัดม่อนกระทิง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง ทำการช่วยกันเก็บกวาดขยะมูลฝอย เศษหิน ดิน ทราย ตัดตกแต่งกิ่งไม้ ถางหญ้าและกำจัดวัชพืชภายในบริเวณพื้นที่วัด รวมถึงบริเวณลานกว้างรอบๆ พื้นที่เขตอภัยทาน และทำความสะอาดถนนเส้นทางเข้า-ออกเขตพื้นที่วัด ฉีดน้ำล้างทั้งพื้นผิวถนนทางเดินทางเท้า สถานที่นั่งตามศาลาต่างๆ และทางเดินรอบพระอุโบสถวิหาร พร้อมทั้งเช็ดถูพื้น ทำความสะอาดราวบันไดให้เป็นที่น่าชื่นชมแก่นักท่องเที่ยว และผู้ที่มาประกอบพิธีทางศาสนาโดยการประกอบกิจกรรมสาธารณะบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมดังกล่าว ทางจังหวัดลำปาง ได้ร่วมบูรณาการกับหลายหน่วยงานองค์กรทุกภาคส่วนในเขตท้องที่อำเภอเมืองลำปาง จัดทำขึ้นเพื่อให้เป็นกิจกรรมในการร่วมทำความดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 สนองแนวทางตามพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศทางสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อต้องการให้ประชาชนชาวลำปางได้พร้อมใจร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี แสดงความกตัญญูกตเวทิตา น้อมสำนึกถึงพระเมตตาคุณและพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่หาที่สุดมิได้ของพระองค์ที่ได้ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า

อีกทั้งการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ยังเพื่อต้องการสร้างความรักความสามัคคี สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม กระตุ้นเตือนสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกภาคส่วน ทุกฝ่าย ได้เกิดความรัก ความผูกพัน มีความเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย ตลอดจนเพื่อต้องการสร้างความรักความสามัคคีสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อจะร่วมกันเดินหน้าขับเคลื่อนสร้างกระแสวัฒนธรรมในสังคม ปลูกจิตสำนึกของพี่น้องประชาชนให้ได้เป็นผู้รู้จักการมีระเบียบวินัยในตนเอง มีจิตสาธารณะในการที่จะได้ช่วยกันรักษาความเป็นระเบียบร้อยของบ้านเมือง รวมทั้งยังเป็นกระบวนการสร้างสุขนิสัยรักษ์สะอาด อันจะนำไปสู่การดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขของพี่น้องประชาชน บนพื้นฐานของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีได้ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!