วันอาหารโลกชนเผ่า

ชาวชนเผ่าในอำเภอขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน จัดงานวันอาหารโลก เพื่อฟื้นฟูองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านความมั่นคงและปลอดภัยของอาหาร โดยเฉพาะอาหารของชนเผ่ากะเหรี่ยง ที่มีวัฒนธรรมด้านอาหารแตกต่างไปจากชนเผ่าอื่น ๆ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการคาทอลิคเพื่อการพัฒนา และแผนกสตรีสังฆมณฑลเชียงใหม่ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ต.แม่กิ๊ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน จัดให้มีการฟื้นฟูองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านความมั่นคงปลอดภัยของอาหาร (วันอาหารโลก) ทั้งนี้เพื่อให้ชุมชนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการรื้อฟื้นอาหารพื้นบ้าน และเป็นการฟื้นฟูองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านความมั่นคงและปลอดภัยของอาหาร

นายอุดม ก่อนแสงวิจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ต.แม่กิ๊ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า การจัดงานวันอาหารโลกในครั้งนี้ ทาง อบต.แม่กิ๊  ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน เพื่อเป็นการฟื้นฟูองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหาร ซึ่งการจัดงานวันอาหารโลกจะมีการจัดเวียนไปในแต่ละ ตำบลของอำเภอขุนยวม ที่มีชนเผ่าชาวกะเหรี่ยง ที่นับถือศาสนาคริสต์อาศัยอยู่ (หมู่บ้านชนเผ่ากะเหรี่ยง) ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่เป็นอย่างดี และแต่ละท้องถิ่นก็จะมีภูมิปัญญาแตกต่างกันไปบ้างในด้านอาหารที่เป็นยารักษาโรค

โดยในการจัดงานในวันดังกล่าว มีหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัด และผู้แทน อบต.รวมไปถึงนายกอบต.ให้เกียรติเข้าร่วมงาน ได้แก่ ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน, พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน, พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน, ผู้แทนเทศบาลตำบลขุนยวม, นายก อบต.แม่เงา, นายก อบต.เมืองปอน, นายก อบต., ผู้แทน อบต.แม่ยวมน้อย, ผู้แทน อบต.แม่อูคอ, ผู้แทน อบต.ขุนยวม และนายก อบต.สันติคีรี

สำหรับอาหารที่นำมาร่วมในงานดังกล่าว มีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นผักสดนานาชนิด อาหารท้องถิ่นของชนเผ่า และยาต้มรักษาโรค ชนิดต่าง ๆ ซึ่งเป็นอาหารที่ผลิตจากธรรมชาติและไม่มีการใช้สารเคมีในการผลิต ซึ่งอาหารเหล่านั้น ทำให้ชนเผ่ากระเหรี่ยงส่วนใหญ่จะมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!