สุดปัง เด็กโรงเรียนวารีเชียงใหม่ คว้ารางวัลมากมายในการแข่งขัน งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบนประจำปี 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 15-16 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวารีเชียงใหม่ได้เข้าประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับภูมิภาค ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาชนที่จัดขึ้นในระหว่างงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยความร่วมมือระหว่างสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เป็นการประกวดในแต่ละภูมิภาคเพื่อคัดเลือกทีมที่ดีที่สุดของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 จำนวน 1 ทีม และของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 จำนวน 1 ทีม เพื่อเข้าประกวดในระดับประเทศต่อไป

ผลปรากฏว่านักเรียนโรงเรียนวารีคว้ามาได้ 17 รางวัล แยกออกเป็น
รางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายโยชิ ทาคาฮาชิ
นายณัฐพล ธัญเศรษฐกุล
นายนิโค บริเอนซ่า
ครูที่ปรึกษา
ม. สรวัฒน์ ยามสุข
ม. สรพงษ์ สมสอน

รางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มัธยมศึกษาตอนต้น
ดช. นรภัทร พรหมบุตร
ดช. ปริยะ เปรมอุทัย
ดช. ปราน แดงสกุล
ครูที่ปรึกษา
ม สัญญา ฉอ้อนโฉม
ม สรพงษ์ สมสอน

รางวัลชนะเลิศ ชุมนุมนักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ด.ญ.ซือหธิง อึ้ง
ด.ญ.รมน ทุมวงษ์
ด.ญ.ลลิตา สมยารัตน์
ด.ญ ฐิติวรดา กาวิชัย
ครูที่ปรึกษา
ครูฉวีวรรณ อ้นโสภา

 

ชนะเลิศ ชุมนุมนักกีฏวิทยา
กัญญาภัค ศรีพัฒนตระกูล 4techno
ปรียาณิช ตระการจินดานนท์ 4sci1
ณิชกานต์ คำใจเที่ยง 4techno
ศุภวิชญ์ พึ่งธรรม 4sci1
ครูที่ปรึกษา
นายปรีชา สุทะณะ

 

ชนะเลิศ ชุมนุมนักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์
นายปรินทร์ ด้วงสุวรรณ
นางสาวชาลิสา ศรีคำ
ครูที่ปรึกษา
นายศราวุธ ปุดมาเล

 

 

 

 

รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน science show ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ด.ญ.ฐิติวรดา กาวิชัย
ด.ญ.รมน ทุมวงษ์
น.ส.ซือหธิง อึ้ง
ครูที่ปรึกษา
ครูสกุณา สร้อยทอง
ม.ชนาธิป เทียมแสน

 

 

รางวัลชนะเลิศ ชุมนุมนักเคมีรุ่นเยาว์
นายธณภัทร มีเงิน
นายวชิรพล แซ่คู
นายภูมิพัฒน์ วรรธนัจฉริยา
ครูที่ปรึกษา
ครูสุภาภรณ์ กาสุริยะ

รางวัลชนะเลิศ ชุมนุมนักธรณีวิทยารุ่นเยาว์
ด.ญ.ปารน์รวี ถิระวัฒน์ 3sep
ด.ญ.ชลดา สุวิศาล 3sep
ด.ญ.พิตตินันทน์ ตาวิราศ 3sep
ครูที่ปรึกษา
ม.มนัท กอบุตร

รางวัลชนะเลิศที่ 2 ชุมนุมนักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์
นาย ปราชญ์ธนบดี คนไว
นาย ต้นน้ำ ม้าลำพอง
นายโอลิเวอร์ ฮาร์ริส
นาย กัณฑ์ จันทร์สะอาด
ด.ญ ณภัทร อยู่ในธรรม
นาย ธนพัฒน์ เอี่ยมประมูล
ครูที่ปรึกษา
ครูฉวีวรรณ อ้นโสภา

รางวัลที่สอง เหรียญเงิน โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกายภาพ
นาย ธนพัฒน์ เอี่ยมประมูล
นาย ต้นน้ำ ม้าลำพอง
นาย โอลิเวอร์ ฮาร์ริส
นาย ปราชญ์ธนบดี คนไว
ครูที่ปรึกษา
ครูฉวีวรรณ อ้นโสภา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ชุมนุมนักฟิสิกส์ รุ่นเยาว์
นางสาววรรณวิสา แสงผึ้ง
นางสาวพิมพ์ลภัส บุญรอดชู
ครูที่ปรึกษา
นายสยาม ตัญจพัฒน์กุล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันชุมนุมนักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์
ด.ญ.กฤษณา รอซซี่
ด.ญ.ภัทรจาริน กุณะ
ด.ญ.พรวารินทร์ วงศ์ตระกูลกิจ
ครูที่ปรึกษา
นางสาวสกุณา สร้อยทอง

 

 

 

 

 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
นายณัชพัฒน์ ไซ
นายกฤต วิทูรศศิวิมล
ครูที่ปรึกษา
ครูเขมรัต คำมล

 

รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดโครงงานสาขากายภาพ ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
ด.ญ.นภิสรา กลิ่นขจร
ด.ญ.พิมพ์นารา มูลสระดู่
ด.ช.บูรภัทร์ ตัญจพัฒน์กุล
ครูที่ปรึกษา
ครูบรรณารักษ์ ตัญจพัฒน์กุล
รางวัลชมเชย การประกวดโครงงานสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ มัธยมศึกษาตอนต้น
ด.ญ. สณิสา ประสิทธิ์ผล
ด.ช. ธนกฤต ราชคมน์
ด.ช. พัชรพร นิมานนท์
ครูที่ปรึกษา
ครูนัดดา สุธรรมมิกร

 

รางวัลชมเชย ชุมนุมนักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์
ด.ญ. ธันย์ญาดา ชมภูอินไหว
ด.ญ. ปุณณิศา เลิศวงศ์วณิช
ด.ญ. พาทินธิดา วงศ์สุเทพทวี
ครูที่ปรึกษา
ครูณัฐสินี วงศ์จิระหิรัญ
รางวัลชมเชย ชุมนุมสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์
นายภคพล ทองชุม
นางสาวปาณิศา จันทร์เจริญสุข
นางสาวพัชรพร ชันคุปต์
นางสาวฑิตฐิตาณัฏฐ์ พรหมภักดิ์
นางสาวณัฏฐณิชา ยามสุข
นางสาวรติรัตน์ อินทร์ต๊ะ
ครูที่ปรึกษา
ครูปณิธาน มั่นคง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!