(มีคลิป) ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน สั่งคุมเข้มสถานประกอบการ ป้องกัน COVID-19 แพร่ระบาดในพื้นที่

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า จังหวัดได้รับหนังสือสั่งการจากกระทรวงมหาดไทย สั่งการให้จังหวัดตามแนวชายแดนเพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวังมิให้มีการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเดินทางเข้ามาในประเทศโดยผิดกฎหมายและไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองโรคติดต่อ ทั้งนี้ให้มีการบูรณาการกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ ในการติดตามค้นหาแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าประเทศโดยผิดกฎหมาย ในสถานประกอบการและสถานที่ทำงานที่มีการใช้แรงงานต่างด้าว ทั้งนี้หากพบให้ดำเนินการตามระเบียบ/กฎหมายและมาตรการทางด้านสาธารณสุขต่อไป พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เตือนให้ประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน ช่วยกันเฝ้าระวัง สอดส่อง

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ขณะนี้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาเห็นว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสาธารณะรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์เป็นไปในวงกว้างและต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยจึงได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพื้นที่ชายแดน ดำเนินการตรวจสถานประกอบการทุกแห่งในพื้นที่ที่มีการจ้างแรงงานเมียนมาร์ ดำเนินการคัดกรองโรคกับแรงงานทุกคนและตรวจหาเชื้อโดยการสุ่มตรวจ พร้อมกำชับให้ดำเนินการตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กรณีพบผู้ติดเชื้อให้ดำเนินการตามมาตรการที่ทางราชการกำหนดและหากมีการแจ้งแรงงานต่างด้าวที่ไม่ถูกต้องให้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!