พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม โครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” รุ่นที่ 3

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ผวจ.ลำปาง เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม โครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” รุ่นที่ 3
วันนี้ (วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563) เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมในโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” กรมราชทัณฑ์ รุ่นที่ 3 ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง


ทั้งนี้ ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยในความเป็นอยู่และการดำเนินชีวิตของประชาชนทุกหมู่เหล่า รวมทั้งผู้ต้องขังในเรือนจำทัณฑสถานต่างๆ ที่เมื่อพ้นโทษไปแล้วจะต้องสามารถดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองได้ จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มีการฝึกอบรมโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก และสามารถดำเนินการได้ในทุกเงื่อนไขของพื้นที่ โดยมุ่งเน้นในการที่จะปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิดของผู้ต้องขังในเรือนจำและทัณฑสถาน ฝึกวินัยสอนให้ผู้ต้องขังได้ลงมือปฏิบัติได้รู้จักการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเองได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและหลักทฤษฎีใหม่ ทั้งสามารถที่จะช่วยเหลือประชาชนทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมได้ หลังจากได้รับการพ้นโทษ


โดยการฝึกอบรมอาชีพโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” กรมราชทัณฑ์ รุ่นที่ 3 ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง มีผู้ต้องขังชายเข้ารับการฝึกอบรมรวมจำนวนทั้งสิ้น 38 คน ซึ่งผู้ต้องขังชาย ทั้งหมดได้เข้ารับการฝึกอบรม ลงมือปฏิบัติในโครงการดังกล่าวเป็นระยะเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 05 ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2563 โดยได้เข้ารับการฝึกทักษะใน 3 ขั้นตอน ได้แก่ การฝึกอบรมภาคทฤษฎีให้ผู้ต้องขังรู้จักพึ่งพาตนเองด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ การลงมือปฏิบัติแปลงบททฤษฎีให้เป็นรูปธรรม ทั้งการออกแบบแนวคิดการบริหารจัดการพื้นที่ขนาดเล็กตามภูมิสังคมลงบนกระดาษ สร้างพื้นที่จำลอง (Table Top Exercise) วางแผนการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อความพออยู่ พอกิน พอใช้ และพอร่มเย็น พร้อมปฏิบัติ ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา ตามภูมิสังคมในพื้นที่ใช้ประโยชน์จริง ขนาด 1 งาน หรือ 412 ตารางเมตร และมีการสรุปและประเมินผลเป็นขั้นตอนสุดท้าย

สำหรับโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระราชทานมอบโครงการฯ ให้ เพื่อทรงต้องการเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ต้องขังนักโทษเด็ดขาด ที่คาดว่าจะได้รับพระราชทานอภัยโทษ และจะพ้นโทษภายในปี 2563 ในเรือนจำ 137 แห่งทั่วประเทศ ได้มีโอกาสในการที่จะเรียนรู้ สืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ซึ่งผู้ต้องขังสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นวิถีแนวทางในการที่จะนำไปพัฒนาพื้นที่ภูมิลำเนาของผู้ต้องขังและประกอบสัมมาอาชีพภายหลังการพ้นโทษ โดยเพื่อให้ผู้ต้องขังได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เกิดความภาคภูมิใจในสิ่งที่ได้ลงมือปฏิบัติ และสามารถที่จะพัฒนาตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลอื่นๆ ในสังคมได้ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!