ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุรายใหม่ เทศบาลตำบลบ้านถิ่น จังหวัดแพร่ (มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน)

นายนภัสกร อถัยกาวี นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถิ่น อ.เมือง จ.แพร่ เผยว่าด้วยงานสวัสดิการสังคม พัฒนาชุมชนและสังคมเทศบาลตำบลบ้านถิ่นประชาสัมพันธ์ถึงผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพและได้ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่าง ๆ ให้ทั่วถึง ซึ่ง เทศบาลตำบลบ้านถิ่นได้จัดทำรายชื่อผู้มีสิทธิ์ครบทั้ง 11 หมู่         เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบตามรายชื่อ ถ้าไม่ใช่ข้าราชการที่จะรับบำนาญ หรือบำเหน็จรายเดือนเป็นประจำ ก็สามารถมาลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 (เกิดระหว่าง 2 กันยายน 2504 ถึง      1 กันยายน 2505) เอกสารที่ต้องเตรียมมีเอกสารดังนี้  1.บัตรประชาชน ฉบับจริง  2.ทะเบียนบ้านเล่มจริง  3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ธนาคารใดก็ได้) เทศบาลตำบลบ้านถิ่น ยินดีต้อนรับลงทะเบียน ฯ ในเวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. เทศบาลตำบลบ้านถิ่นจึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!