ผวจ.แพร่ เปิดจวนฯ ชวนชาวแพร่ ปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และนางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นางศลิษา ม่วงใหม่ พัฒนาการจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดฯ พร้อมเครือข่ายเกษตรอินทรีย์จังหวัดแพร่ (P8) ร่วมน้อมนำแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ โดยการปรับปรุงสภาพดิน และปลูกพืชผักสวนครัวหมุนเวียนตามฤดูกาลเพิ่มเติม เพื่อเป็นการส่งเสริมปลูกผักสวนครัว ลดรายจ่าย และเป็นแหล่งอาหารในครัวเรือน สู่การขยายผลสร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักสวนครัว ระยะที่ 2

นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19    ขอเชิญชวนชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดแพร่ ร่วมกันสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยการปลูกผักสวนครัวในบริเวณบ้าน ปลูกผักที่ชอบทาน ให้พอมี พอกิน พอใช้ เพื่อพึ่งตนเอง ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานไว้ เป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือน และช่วยลดรายจ่ายในการดำรงชีวิตประจำวัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!