จิตอาสา จ.ลำปาง ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาสิ่งสาธารณูปโภค ฯ ถวายเป็นพระราชกุศล

พ่อเมืองลำปาง นำประชาชนและเยาวชนจิตอาสาจากทุกภาคส่วนในเขตพื้นที่ ร่วมประสานพลังทำกิจกรรมต่อเนื่องบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ช่วยกันลงแรงพัฒนาแหล่งพื้นที่สาธารณะทำความดีน้อมเกล้า ฯ ถวายเป็นพระราชกุศล
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำทีมคณะผู้บริหารหน่วยงานองค์กรภาครัฐ พร้อมด้วยเหล่าบรรดาข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานส่วนราชการต่าง ๆ ทั้งจากที่ทำการปกครองจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนครลำปาง มณฑลทหารบกที่ 32 การรถไฟ การไฟฟ้า สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด การท่องเที่ยว และแขวงการทางลำปาง รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประสานพลังกับหน่วยงานองค์กรในชุมชนท้องถิ่น สถานศึกษา และองค์กรภาคเอกชนในจังหวัด-ลำปาง นำกลุ่มพลังมวลชนจากชุมชนต่าง ๆ ในเขตท้องที่เทศบาลนครลำปาง รวมจำนวนกว่า 1,000 คน ร่วมเป็นจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” จิตอาสาพัฒนาสิ่งสาธารณูปโภค ร่วมกันนำอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือครบชุด ลงพื้นที่ประกอบกิจกรรมทำความดีด้วยกายบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ช่วยกันพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดสถานที่สาธารณะจุดแลนด์มาร์คตามเขตชุมชน ทำการเก็บกวาดขยะมูลฝอย ถอนหญ้ากำจัดวัชพืช ล้างถนน และตัดตกแต่งกิ่งไม้

โดยการประกอบกิจกรรมสาธารณะบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมดังกล่าว ทางจังหวัดลำปาง ได้ร่วมประสานกับหลายหน่วยงานองค์กรทุกภาคส่วนในพื้นที่ ทั้งหน่วยงานส่วนราชการ ภาคเอกชน รวมถึงภาคประชาชน จัดทำขึ้น ส่วนหนึ่งเพื่อให้เป็นกิจกรรมในการร่วมทำความดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อสนองแนวทางตามพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศทางสิ่งแวดล้อม และเพื่อเป็นกิจกรรมในการสานพลังแห่งความดี ร่วมกับพี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ เพื่อเป็นมหากุศลอุทิศถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในเดือนแห่งวันคล้ายวันสวรรคต โดยเพื่อต้องการให้ประชาชนชาวลำปาง ได้พร้อมใจร่วมกันแสดงออกถึงความรักความเทิดทูน จงรักภักดี แสดงความกตัญญูกตเวทิตา น้อมสำนึกรำลึกถึงพระเมตตาคุณ และพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่หาที่สุดมิได้ของทั้งสองพระองค์ ที่ได้ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า อีกทั้งการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ยังเพื่อต้องการสร้างความรักความสามัคคี สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม รณรงค์สร้างกระแสวัฒนธรรมใหม่กระตุ้นและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในจังหวัดลำปาง ได้รู้จักการมีวินัยในตนเอง มีจิตสาธารณะในการที่จะช่วยกันรักษาความเป็นระเบียบร้อยของบ้านเมือง รวมทั้งยังเป็นกระบวนการสร้างสุขนิสัยรักษ์สะอาด อันจะนำประชาชนไปสู่การดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข

นอกจากนี้ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ยังเพื่อเป็นการเดินหน้าต่อเนื่องในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล และวาระจังหวัด “ลำปางเมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข” โดยเพื่อจะสร้างมนเสน่ห์ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในพื้นที่จังหวัด ซึ่งในการทำกิจกรรมครั้งนี้ได้มีการนำพลังมวลชนจิตอาสา ออกช่วยกันทำความสะอาดพัฒนาปรับภูมิทัศน์ไปตามสถานที่สาธารณะจุดแลนด์มาร์คสำคัญต่าง ๆ รอบเขตตัวเมืองลำปาง ทั้งสวนสาธารณะเขลางค์นคร สถานีรถไฟนครลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร ตลอดจนถึงสถานที่แหล่งโบราณสถานวัดวาอารามต่าง ๆ เช่น วัดศรีชุม วัดศรีบุญโยง            วัดปงสนุกเหนือ วัดปงสนุกใต้ วัดพระแก้วดอนเต้า และวัดเกาะวาลุการาม เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อจะให้สถานที่จุดแลนด์มาร์คเหล่านี้ดูสะอาดสวยงาม และพร้อมในการที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยว ที่จะเดินทางเข้ามาเยือน “นครลำปาง”

ร่วมแสดงความคิดเห็น