พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดเจ็ดยอด (พระอารามหลวง) จังหวัดเชียงราย

เมื่อเช้าวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ นางสิรรมย์ นาคะเกศ นางสุจิตรา ลีสวัสดิ์ตระกูล นายเอกชัย ศิริอักษร พร้อมทั้ง มูลนิธิบีเจซี บิ๊กซี อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานทอดถวาย ณ วัดเจ็ดยอด (พระอารามหลวง) ถนนสิงหไคล ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยในโอกาสนี้ นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายสมกิจ เกษนาคินทร์ นายอำเภอเมืองเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดทั้งผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พุทธศาสนิกชน ประชาชน และคณะศรัทธา ร่วมพิธีจำนวนมาก โดยมี พระครูปริยัติโกวิท เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง เป็นผู้พิจารณาองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน

โดยในการอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ ประธานในพิธีถวายจตุปัจจัยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา จำนวนทั้งสิ้น 699,999 บาท (หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) เพื่อถวายบำรุงและบูรณะศาสนสถานของวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ให้เจริญมั่นคงแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างไกลยิ่งขึ้นต่อไป

สำหรับ ผ้าพระกฐินพระราชทานนั้น ตามประกาศกรมศาสนา เรื่องขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี พ.ศ.2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทาน ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร สมาคม มูลนิธิ บริษัท ห้างร้าน และบุคคลทั่วไป นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวงทั่วราชอาณาจักร ในปี พ.ศ.2563 กำหนดกฐินกาลเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 จึงขอเชิญชวนให้ผู้มีจิตศรัทธา ที่ประสงค์จะสนองงานสถาบันพระมหากษัตริย์ ในการจรรโลงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่งคงสืบไป

สำหรับ วัดเจ็ดยอด เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอาณาจักรล้านนา โดยเปรียบเทียบจากวัดอื่น ๆ ในบริเวณใกล้เคียง เช่น วัดพระสิงห์ วัดพระแก้ว วัดดอยทอง และวัดงำเมือง เป็นต้น ต่อมาอาณาจักรล้านนาเสื่อมลง ทำให้เมืองเชียงแสนและเชียงรายเสื่อมโทรม วัดถูกปล่อยรกร้าง มีการบูรณะอีกครั้งเมื่อถึงรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ในปี พ.ศ. 2386 ให้เจริญรุ่งเรืองเหมือนเดิม โดย พระครูบาคันธะคนฺธวํโส เป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัด ได้ชักชวนชาวบ้านและผู้มีจิตศรัทธามาร่วมกันพัฒนา

ในปัจจุบันวัดเจ็ดยอดเป็นอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ได้รับการสถาปนายกฐานะแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2521 เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาแก่ศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัท ที่ยังคงสถาปัตยกรรมเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์แบบล้านนาที่มีคุณค่าแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรายด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น